ಕ್ರ. ಸಂ. ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮಾದರಿ
ಗಾತ್ರ ವಿಷಯ
                   2015    
1

ಕೃಇ 83 ಕೃಪವಿ 2014

AGD 83 AGE 2014

03-01-2014 ಕನ್ನಡ Government Order  911.81 KB ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಶ್ರೀ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ, ಶಿಗ್ಗಾವಿ, ಹಾವೇರಿಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ಸಿಸಿಎ)ನಿಯಮಾವಳಿ 1957ರ ನಿಯಮ 14-ಎ ರನ್ವಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
2
ಕೃಇ 57 ಕೃಪರಿ 2014

AGD 57 AGW 2014

08-01-2014 ಕನ್ನಡ Government Order  1.09 MB   ಶ್ರೀ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಇವರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯಲ್ಲಿಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 9232/2014ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 02-12-2014 ರಂದು ನೀಡಿದ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶದಬಗ್ಗೆ.
3
ಕೃಇ 62 ಕೃಪವಿ 2012

AGD 62 AGE 2012

17-01-2014 ಕನ್ನಡ Government Order  1.14 MB   ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅವ್ಯವಹಾರ ಕುರಿತು ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನೇಮಕ.
4
ಕೃಇ 94 ಕೃಪವಿ 2014

AGD 94 AGE 2014

22-01-2014 ಕನ್ನಡ Government Order  1.26 MB   ಡಾ|| ಡಿ.ಬಿ. ರಾಜೇಶ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತಿತ್ತರವಿರುದ್ದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ಸಿಸಿಎ) ನಿಯಮಾವಳಿ 1957ರ ನಿಯಮ14-ಎ ರನ್ವಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
5
ಕೃಇ 76 ಕೃಪರಿ 2014

AGD 76 AGE 2014

22-01-2014 ಕನ್ನಡ Government Order  665.80 KB ಡಾ|| ಡಿ.ಬಿ ಭಜಂತ್ರಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಇವರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾ‍ಟಕಆಡಳಿತ  ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ‍ ಸಂಖ್ಯೆ:6663/2013ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಆದೇಶ.
6
ಕೃಇ 21 ಕೃಪಬ 2012

AGD 21 AGP 2012

24-01-2014 ಕನ್ನಡ Government Order  1.30 MB   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ವೇಕೆನ್ಸಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ರೋಸ್ಟರ್ವಹಿ ಪುನರಾವಲೋಕಿಸಲು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
7 ಕೃಇ 43 ಕೃಪಇ 2014
AGD 43 AGM 2014
27-01-2014 ಕನ್ನಡ Notification  2.15 MB 2015ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ನಿಯಮಾವಳಿ ನಿಯಮ95(1) ರನ್ವಯ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
8
ಕೃಇ 84 ಕೃಪಸೇ 2014

AGD 84 AGS 2014

28-01-2014 ಕನ್ನಡ Government Order  1.10 MB   ಶ್ರೀ ಎ.ಆರ್. ಅಂಬೂರೆ, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ವಿಷಯ ತಜ್ಞ) ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಕಛೇರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಇವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಬಗ್ಗೆ. 
9
ಕೃಇ 25 ಕೃಪವಿ 2014

AGD 25 AGE 2014

28-01-2014 ಕನ್ನಡ Government Order  1.16 MB   ಶ್ರೀ ಡಿ. ಪರಮೇಶ್, ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ದಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ. 
10
ಕೃಇ 20 ಕೃಪಇ 2014
AGD 20 AGM 2014
03-02-2014 ಕನ್ನಡ Notification  1.13 MB   ದಿನಾಂಕ: 01-01-2014 ರಂದುಇರುವಂತೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.
11
ಕೃಇ 25 ಕೃಪಇ 2014
AGD 25 AGM 2014
03-02-2014 ಕನ್ನಡ Notification  788.52 KB ದಿನಾಂಕ: 01-01-2014 ರಂದುಇರುವಂತೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.
12
ಕೃಇ 87 ಕೃಪವಿ 2014

AGD 87 AGE 2014

07-02-2014 ಕನ್ನಡ Government Order  807.86 KB   ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿಅಧಿಕಾರಿ, ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ, ಹೊಸನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ. ವಿರುದ್ದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆನಡೆಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ಸಿಸಿಎ) ನಿಯಮಾವಳಿ 1957ರ ನಿಯಮ 14-ಎ ರನ್ವಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
13
ಕೃಇ 13 ಕೃಪಇ 2014
AGD 25 AGM 2014
09-02-2014 ಕನ್ನಡ Notification  1.25 MB   ದಿನಾಂಕ: 01-01-2014 ರಂದುಇರುವಂತೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.
14
ಕೃಇ 25 ಕೃಪರಿ 2011

AGD 25 AGE 2011

19-02-2014 ಕನ್ನಡ Government Order  571.68 KB ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ.ಹೆಚ್. ತಾರಾಮಣಿ,ಉಪ ಕೃಷಿ  ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಜಲಾನಯನಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಕುರಿತು.
             
                            2014    
1 ಕೃಇ 31 ಕೃಪವಿ 2009

AGD 31 AGE 2003

17/01/2014 ಕನ್ನಡ Government Order  3.29 MB   ಎಲ್.ಹೆಚ್. ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಕೃಷಿ ಆಧಿಕಾರಿ, ಜ.ಅ.ಇಲಾಖೆ,ಲಿಂಗಸೂಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯೋಜನಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
2 ಕೃಇ 56 ಕೃಪವಿ 2006

AGD 56 AGE 2006

01/01/2014 ಕನ್ನಡ Government Order  1.52 MB ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜ.ಅ.ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಛೇರಿ ಕಡತ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ
3 ಕೃಇ 72 ಕೃಪವಿ 2012

AGD 72 AGE 2012

07/01/2014 ಕನ್ನಡ Government Order  376.25 KB ಶ್ರೀಮತಿ ಜೆ.ಬಿ. ನೂರ್ ಜಹಾನ್, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭಟ್ಕಳ, ಿವರು ವಿದೇಶ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ.
4 ಕೃತೋಇ 86 ಕೃಪವಿ 2008

AHD 56 AGE 2008

01/02/2014 ಕನ್ನಡ Government Order  1.86 MB   ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಘಟಕಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಮೊತ್ತ ರೂ.57.23 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ.
5

ಕೃಇ 75 ಕೃಪವಿ 2010

AGD 75 AGE 2010

11/02/2014 ಕನ್ನಡ Government Order  619.74 KB ಹೆಚ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಿದ್ದಾಪುರ ುತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರಿ ಮೇಲಿನ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಕುರಿತು.

6
ಕೃಇ 63 ಕೃಪವಿ 2011

AGD 63 AGE 2011

13/02/2014 ಕನ್ನಡ Government Order  383.97 KB   ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜ.ಅ.ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ.
7 ಕೃಇ 05 ಕೃಪವಿ 2014

AGD 56 AGE 2006

03/03/2014 ಕನ್ನಡ Government Order  768.60 KB ನರಸಿಂಗರಾವ್ ಸಾಲೇಕರ್, ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ, ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು.

8
ಕೃತೋಇ 81 ಕೃಪರಿ 1997

AGD 81 AGW 1997

22/03/2014 ಕನ್ನಡ Government Order  931.90 KB   .ದಿ:ಎಂ.ಎನ್. ದೇವಶಿಖಾಮಣಿ, ಹಿಂದಿನ ಕೃಷಿ ಆಧಿಕಾರಿ, ಕೃಷಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೇವಿಹೂಸೂರು ಇವರಿ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ.

9
ಕೃತೋಇ 58 ಕೃಪವಿ 2012

AHD 58 AGE 2012

09/04/2014 ಕನ್ನಡ Government Order  396.05 KB ಶ್ರೀ.ಎ. ರಾಜಣ್ಣ, ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಶಹಾಪೂರ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ.

10
ಕೃಇ 116 ಕೃಪಸೇ 2011

AGD 116 AGS 2006

24/04/2014 ಕನ್ನಡ Government Order  520.47 KB   ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿ.ಸುಮಾ, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ವಿ.ತ), ಜಂಟಿಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು, ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ.

11
ಕೃತೋಇ 28 ಕೃಪವಿ 2011

AHD 28 AGE 2011

06/05/2014 ಕನ್ನಡ Government Order  565.48 KB   ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಸಮಿತಿಯ 117 ನೇ ವರದಿಯನುಸಾರಡಾ:ಹೆಚ್.ಡಿ.ಶೇಷಗಿರಿ, ಹಿಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಗ್ರೋಕಾರನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿ. ಇವರಿ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಕುರಿತು.

12
ಕೃಇ 75 ಕೃಪವಿ 2013

AHD 75 AGE 2013

16/05/2014 ಕನ್ನಡ Government Order   ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಅಟ್ಟೂರ್, ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕ, ಮತ್ತುಜಿ.ಜಿ.ವಾಲಿ, ಕೃಷಿಸಹಾಯಕ, ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಆಳಂದ ಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 14-ಎ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

13
ಕೃಇ 57 ಕೃಪವಿ 2011

AHD 57 AGE 2011

27/06/2014 ಕನ್ನಡ Government Order  996.25 KB   ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಲೋಪದೋಷಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ.

14
ಕೃತೋಇ 25 ಕೃಪವಿ 2012

AHD 25 AGE 2012

02/07/2014 ಕನ್ನಡ Government Order  1.04 MB ಶ್ರೀ. ಡಿ. ಪರಮೇಶ ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ
15

ಕೃತೋಇ 75 ಕೃಪವಿ 2011

AHD 75 AGE 2011

07/07/2014 ಕನ್ನಡ Government Order  1.04 MB   ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಻ನುಷ್ಠಾನದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಲೋಪವೆಸಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ.
16

ಕೃತೋಇ 28 ಕೃಪವಿ 2011

AHD 28 AGE 2011

14/07/2014 ಕನ್ನಡ Government Order  621.06 KB   ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಸಮಿತಿಯ 117 ನೇ ವರದಿಯನುಸಾರ ಡಾ:ಹೆಚ್.ಡಿ.ಶೇಷಗಿರಿ, ಹಿಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಗ್ರೋಕಾರನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿ. ಇವರಿ ವಿರುದ್ಧ ಿಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ಮಂಡನಾಧಿಕಾರಿಯವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

17
ಕೃಇ 45 ಕೃಪವಿ 2011

AHD 45 AGE 2011

18/07/2014 ಕನ್ನಡ Government Order  1.45 MB   ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಆರ್. ಕೊಣ್ಣೂರು, ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಿವರ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ.

18
ಕೃಇ 39 ಕೃಪವಿ 2011

AHD 39 AGE 2011

23/10/2014 ಕನ್ನಡ Government Order  1.78 MB ಶ್ರೀ.ರಾಜಣ್ಣ, ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕುಂದಾಪುರ ಹಾಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜೇವರ್ಗಿ, ಇವರುಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿದತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ.

19
ಕೃಇ 182 ಕೃಪಸೇ 2014

AHD 182 AGS 2014

25/10/2014 ಕನ್ನಡ Government Order  879.38 KB ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಜಲಾಲನಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪುನರ್ ಸಂಘಟನೆ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ, ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಭಾಗ ಇದರಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
20

ಕೃಇ 49 ಕೃಪವಿ 2014

AHD 49 AGE 2014

25/10/2014 ಕನ್ನಡ Government Order  1.58 MB   ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಸಿ. ವಿನಿಯಕುಮಾರ್, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ತರೀಕರೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದೂರಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯೋಜನಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ.
21

ಕೃಇ 178 ಕೃಪಸೇ 2014

AHD 178 AGS 2014

03/12/2014 ಕನ್ನಡ Government Order  1.02 MB   ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ಸಂಘಟಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಂದುವರೆದ ಕ್ರಮ –ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು-1 ಮತ್ತು 2 ರ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತುಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
22 ಕೃಇ 78 ಕೃಪವಿ 2014

AHD 78 AGE 2014

17/12/2014 ಕನ್ನಡ Government Order  693.83 KB   ಶ್ರೀ. ಜೆ.ಡಿ.ನಾಯಕ್, ತಾಲ್ಳೂಕು ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮತ್ತು ಆರ್. ಓಂಕಾರಪ್ಪ, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಆಧಿಕಾರಿ, ಸಾಗರ, ಿವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
23 ಕೃಇ 166 ಕೃಪಸೇ 2011

AHD 166 AGS 2011

12/08/2014 ಕನ್ನಡ Government Order  10.55 MB   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕುರಿತು.
24 ಕೃಇ 166 ಕೃಪಸೇ 2011

AHD 166 AGS 2011

08/07/2014 ಕನ್ನಡ Government Order  2.42 MB   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕುರಿತು.
             
                      2013    
1 ಕೃತೋಇ 86 ಕೃಪವಿ 1996

AGD 86 AGE 2013

01/01/2013 ಕನ್ನಡ Government Order  1.65 MB   ಆರ್.ಪಿ.ರಾಮಯ್ಯ, ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಾವಗಡ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದೂರು.
2 ಕೃತೋಇ 55 ಕೃಪವಿ 2010

AGD 55 AGE 2010

08/01/2013 ಕನ್ನಡ Government Order  700.29 KB ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪಂಪಾಪತೆಪ್ಪ ಕೋಲ್ಕಾರ , ಕೃಷಿ ಆಧಿಕಾರಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೆಶಕ ಕಛೆರಿ ಗಂಗಾವರಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣ.
3 ಕೃಇ 12 ಕೃಪವಿ 2010

AGD 12 AGE 2010

09/01/2013 ಕನ್ನಡ Government Order  793.47 KB   ಎಸ್.ಐ.ಕಪ್ಪತ್ತನವರ್, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ಧೇಶಕಕರು, ಬಾದಾಮಿ ಇವರ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಕುರಿತು.
4 ಕೃಇ 152 ಕೃಪಸೇ 2011

AGD 152 AGS 2011

10/01/2013 ಕನ್ನಡ Government Order  2.67 MB   ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಾಯ್ಕೆಯಾದ ಕೃಷಿ ಆಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವೆಂದು ಘೋಷಿಸು ಕುರಿತು.
5 ಕೃಇ 43 ಕೃಪವಿ 2003

AGD 43 AGE 2003

18/01/2013 ಕನ್ನಡ Government Order  1.06 MB   ಹೆಚ್. ಎಂ. ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಿವರ ವಿರುದ್ಧದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕಣದ ಬಗ್ಗೆ.
6 ಕೃಇ  74 ಕೃಪವಿ 2012

AGD 74 AGE 2012

11/02/2013 ಕನ್ನಡ Government Order  781.59 KB ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಆಧಿಕಾರಿ ನಿವೃತ್ತ ಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಿಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು.
7 ಕೃಇ 52 ಕೃಪಸೇ 2012

AGD 52 AGS 2012

15/02/2013 ಕನ್ನಡ Government Order  795.59 KB ನೇರನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಾಯ್ಕೆಯಾದ ಕೃಷಿಆಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
8 ಕೃಇ 57 ಕೃಪಸೇ 2012

AGD 57 AGS 2012

16/02/2013 ಕನ್ನಡ Government Order  690.38 KB   ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಿಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಻ರೆಕಾಲಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಆದಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರ.ದ.ಸ ರ ಹುದ್ದೆಗೆ ವಿಲೀನ ಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
9 ಕೃಇ 182 ಕೃಪಸೇ 2012

AGD 182 AGS 2012

28/03/2013 ಕನ್ನಡ Government Order  1.60 MB   ನೇರನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಾಯ್ಕೆಯಾದ ಕೃಷಿ ಆಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
10

ಕೃಇ 70 ಕೃಪವಿ 2010

AGD 70 AGE 2010

01/04/2013 ಕನ್ನಡ Government Order  1.16 MB   ಎ.ರಾಜಣ್ಣ, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕುಂದಾಪುರ ಿವರ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ.
11 ಕೃಇ 79 ಕೃಪವಿ 2010

AGD 79 AGE 2010

01/04/2013 ಕನ್ನಡ Government Order  1.19 MB   ಸಿ.ವಿ.ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಕೃಷಿ ಆಧಿಕಾರಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಳೂಕು ಇವರು ಸುಜಲಾ ಜಲಾನಯನ ಯೋಜನೆ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮಡ ಹುಲ್ಲಿನ ಬೀಜ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿನ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೇಲ್ಮನವಿ.
12 ಕೃಇ 45 ಕೃಪವಿ 2009

AGD 45 AGE 2009

17/04/2013 ಕನ್ನಡ Government Order  1,007.50 KB ಎನ್.ವಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಹಿಂದಿನ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಯಚೂರು, ಹಾಗೂ ಶಿವಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ್ ಕರಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ರಾಯಚೂರು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಕುರಿತು.
13 ಕೃಇ 16 ಕೃಪಸೇ 2012

AGD 16 AGS 2012

19/04/2013 ಕನ್ನಡ Government Order  724.75 KB ನೇರನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಾಯ್ಕೆಯಾದ ಕೃಷಿ ಆಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
14 ಕೃಇ 12 ಕೃಪವಿ 2013

AGD 12 AGE 2013

19/04/2013 ಕನ್ನಡ Government Order  891.29 K ಕಾಳಪ್ಪ ಕೆಂಭಾವಿ, ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಬೂಳ್, ಸಹ಻ಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ಧೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ತಾಪುರ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ.
15 ಕೃಇ 75 ಕೃಪವಿ 2012

AGD 75 AGE 2012

29/04/2013 ಕನ್ನಡ Government Order  852.87 KB   ಎಂ.ಎಸ್. ಕಟಗಿ, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ಧೇಶಕರು, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಲ್ಲುಖು ಪಂಚಾಯತ್, ಬೀದರ್ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ವಹಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
16

ಕೃಇ 56 ಕೃಪವಿ 2012

AGD 56 AGE 2012

30/04/2013 ಕನ್ನಡ Government Order  1.63 MB   ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ರುದ್ರಪ್ಪ, ಕಡಿವಾಳ ಹಿಂದಿನ ತಾಲ್ಲುಕು ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುನಗುಂದ ಹಾಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಯಚೂರು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣ.
17 ಕೃಇ 63 ಕೃಪವಿ 2009

AGD 63 AGE 2009

20/05/2013 ಕನ್ನಡ Government Order  2.60 MB   ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಿ‍‍್ಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ.
18 ಕೃಇ 04 ಕೃಪವಿ 2013

AGD 04 AGE 2013

22/05/2013 ಕನ್ನಡ Government Order  1.10 MB   ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವ್ಥದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ.
19 ಕೃಇ 48 ಕೃಪಸೇ 2013

AGD 48 AGS 2013

27/05/2013 ಕನ್ನಡ Government Order  952.02 KB   ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
20 ಕೃಇ 79 ಕೃಪವಿ 2012

AGD 79 AGE 2012

28/05/2013 ಕನ್ನಡ Government Order 1.44 MB   ಕೆ.ಎಸ್.ನೇತ್ರಾವತಿ, ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಧುಗಿರಿ , ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಬಗ್ಗೆ –ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.
21 ಕೃಇ 75 ಕೃಪವಿ 2010

AGD 75 AGE 2010

29/05/2013 ಕನ್ನಡ Government Order  580.67 KB   ಹೆಚ್. ನರಸಿಂಹಮೂತಿ, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿದ್ಧಾಪುರ ುತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಮೇಲಿನ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕುರಿತು.
22 ಕೃತೋಇ 76 ಕೃಪವಿ 2009

AGD 76 AGE 2009

28/07/2013 ಕನ್ನಡ Government Order  775.75 KB ಎ.ಲಾಲಾ ನಾಯಕ ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಿರೇಕೆರೂರು ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ.
23 ಕೃಇ 80 ಕೃಪಸೇ 2013

AGD 80 AGS 2013

31/07/2013 ಕನ್ನಡ Government Order  967.51 KB   ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
24 ಕೃಇ 8 ಕೃಪವಿ 2007

AGD 8 AGE 2007

24/09/2013 ಕನ್ನಡ Government Order  1.85 MB   ಶ್ರೀ.ಆರ್. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ.
25 ಕೃಇ 31 ಕೃಪವಿ 2009

AGD 31 AGE 2009

07/10/2013 ಕನ್ನಡ Government Order  2.19 MB   ಎಲ್.ಹೆಚ್. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೃಷಿ ಆಧಿಕಾರಿ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ದಿವ ಇಲಾಖೆ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಻ಕ್ರಮ ಾಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಕಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯೋಜನಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
26 ಕೃತೋಇ 39 ಕೃಪವಿ 2010

AGD 39 AGE 2010

22/10/2013 ಕನ್ನಡ Government Order  631.87 KB   ಎಸ್.ಎಂ. ಗಡಾದ್, ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಕುರಿತು.
27 ಕೃಇ 81 ಕೃಪವಿ 2012

AGD 81 AGE 2012

23/10/2013 ಕನ್ನಡ Government Order  660.66 KB ಜಿಲ್ಲಾ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ದಿಲ ಇಲಾಖೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಳೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಳಪೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ತನಿಖೆನಡೆಸಲು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
28 ಕೃಇ 55ಕೃಪಸೇ 2013

AGD 55 AGS 2013

25/10/2013 ಕನ್ನಡ Government Order  621.38 KB   ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾದಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
29 ಕೃಇ 8 ಕೃಪವಿ 2012

AGD 8 AGE 2012

25/10/2013 ಕನ್ನಡ Government Order  775.31 KB   ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅವ್ವಯಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರಿ. ಕೆ. ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಿವರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮಕುರಿತು.
30 ಕೃಇ 10 ಕೃಪವಿ 2013

AGD 10 AGE 2013

26/10/2013 ಕನ್ನಡ Government Order  589.85 KB ಕಾಣೆಯಾದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ವಿ.ಗಲಬಿ ಇವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರಾದ ಸುಧಾ ಕೋ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಿವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಾರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಢುವ ಬಗ್ಗೆ.
31 ಕೃಇ 37 ಕೃಪವಿ 2011

AGD 37 AGE 2011

14/11/2013 ಕನ್ನಡ Government Order  1.10 MB   ಎ.ಪಿ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ಧೇಶಕರು, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಳೂಕು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
32 ಕೃಇ 80 ಕೃಪವಿ 2008

AGD 80 AGE 2008

21/11/2013 ಕನ್ನಡ Government Order  883.10 KB   ಎಸ್.ಎಂ. ಸತೀಶ್ ಬಾಬು, ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಇತರೇ ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕರುಗಳು ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಧಾರವಾಢ ಿಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ೆಸಗಿದ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಕುರಿತು.
33 ಕೃಇ 42 ಕೃಪವಿ 2010

AGD 42 AGE 2010

13/12/2013 ಕನ್ನಡ Government Order  2.66 MB   ಆರ್.ಎಸ್. ಶೇಖರ್, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೊಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಎನ್. ಬಿ. ಮುರಳಿಕೃಷ್ಣ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಕಸಬಾ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ.
34 ಕೃಇ 06 ಕೃಪವಿ 2013

AGD 06 AGE 2013

19/12/2013 ಕನ್ನಡ Government Order  1.11 MB   ಧಾರವಾಢ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾನಗಲ್ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಳೂಕುಗಳಲ್ಲಿನ ದಶಲಕ್ಷ ಬಾವಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಻ನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಻ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಕುರಿತು.
           2012    
1

ಕೃಇ 20 ಕೃಪಬ 2010

AGD 20 AGP 2010

06/01/2012 ಕನ್ನಡ Notification  352.69 KB   ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ.
2 ಕೃಇ 204 ಕೃಪಸೇ 2011

AGD 204 AGS 2011

07/01/2012 ಕನ್ನಡ Government Order  394.01 KB   ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತರಗಂಗಾಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆ ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
3 ಕೃಇ 13 ಕೃಪವಿ 2009

AGD 13 AGE 2009

25/01/2012 ಕನ್ನಡ Government Order  821.75 KB ಮಂಗಳುರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಲೋಪದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಂಟಿ ಿಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ.
4 ಕೃತೋಇ 27 ಕೃಪವಿ 2009

AGD 27 AGE 2009

14/03/2012 ಕನ್ನಡ Government Order  352.69 KB   ಸುರೇಶ್ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ, ಕೃಷಿ ಆಧಿಕಾರಿ, ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ.
5 ಕೃಇ 55 ಕೃಪವಿ 2010

AGD 55 AGE 2010

27/03/2012 ಕನ್ನಡ Government Order  1.34 MB   ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪಂಪಾಪತೆಪ್ಪ ಕೋಲ್ಕಾರ್, ಕೃಷಿ ಆದಿಕಾರಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಕರಣದ ಻ಭಿಯೋಜನಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.
6 ಕೃತೋಇ 04ಕೃಇಮಂ 2010

AGD 27 AGC 2010

29/03/2012 ಕನ್ನಡ Government Order  496.72 KB   ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಗ್ರೋಕಾರನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮಾಪನಗೊಳಿಸುವಿಕೆ-157ಜನ ಻ಧಿಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ.
7 ಕೃತೋಇ 240 ಕೃಪಸೇ 2011

AGD 240 AGS 2011

21/04/2012 ಕನ್ನಡ Government Order  315.52 KB   ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಎಮ್. ಭಾರತಿ ಕೃಷಿ ಆಧಿಕಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವ-ಿಚ್ಚಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
8 ಕೃತೋಇ 56 ಕೃಪವಿ 2006

AGD 56 AGD 2006

26/04/2012 ಕನ್ನಡ Government Order  716.96 KB   ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಳೂಕು ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಬಂಧ ಜಂಟಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕದ ಾದೇಶ.
9 ಕೃಇ 86 ಕೃಪರಿ 2010

AGD 86 AGW 2010

26/04/2012 ಕನ್ನಡ Government Order  377.04 KB   ಜವರಾಯಿಗೌಡ, ನಿವೃತ್ತಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇವರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ರೂ.26,525ಗಳನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
10 ಕೃತೋಇ 74 ಕೃಪವಿ 2006

AGD 74 AGE 2006

30/04/2012 ಕನ್ನಡ Government Order  922.03 KB   ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಗರಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಶಿರಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಳೂಕಿನಲ್ಲಿ 2001-02 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತುಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ.
11 ಕೃಇ 04 ಕೃಪವಿ 2009

AGD 04 AGE 2009

18/05/2012 ಕನ್ನಡ Government Order  1.57 MB ಎಸ್. ಆರ್. ಪಟೇಲಪ್ಪ, ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ದಾಖಲಾದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯೋಜನಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
12 ಕೃಇ 11 ಕೃಪವಿ 2010

AGD 11 AGE 2010

22/05/2012 ಕನ್ನಡ Government Order  352.69 KB ಡಿ.ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ಧೇಶಕರು ಕೊರಟಗೆರೆರವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೂವ ಬಗ್ಗೆ.
13 ಕೃಇ 221 ಕೃಪಸೇ 2011

AGD 221 AGS 2011

29/05/2012 ಕನ್ನಡ Government Order  862.17 KB   ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆಯ ಻ರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ುನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
14 ಕೃಇ 67 ಕೃಪವಿ 2007

AGD 67 AGE 2007

30/05/2012 ಕನ್ನಡ Government Order  881.69 KB   .ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ.
15 ಕೃಇ 8 ಕೃಪಸೇ 2012

AGD 8 AGS 2012

05/06/2012 ಕನ್ನಡ Government Order  1.13 MB   ನೇರನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಾಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕೃಷಿ ಆಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಕುರಿತು
16 ಕೃಇ 65 ಕೃಪವಿ 2011

AGD 65 AGE 2011

06/06/2012 ಕನ್ನಡ Government Order  1.12 MB ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರು ಹಿಂದಿನ ತಾಲ್ಳೂಕು ಸಮಾಜಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳೀ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ.
17 ಕೃತೋಇ 26 ಕೃಪರಿ 2000

AGD 26 AGW 2000

18/06/2012 ಕನ್ನಡ Government Order  1.20 MB   ನಾಗಲಿಂಗಯ್ಯ, ಅಂದಿನ ಪ್ರ.ದ.ಸ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ.
18 ಕೃಇ 13 ಕೃಪವಿ 2011

AGD 13 AGE 2011

20/06/2012 ಕನ್ನಡ Government Order  344.38 KB   ಜಿ.ಶಿವಣ್ಣ, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಜಾಂಚಿ ಭೂತಪ್ಪನ ಕಟ್ಟೆ ಸುಜಲ ಜಲಾನಯನ ಸಂಘ, ಮಂಗನಹಳ್ಳೀ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಳೂಕು, ತುಮಕೂರು, ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ತನಿಖೆ ಬಗ್ಗೆ.
19 ಕೃತೋಇ 25 ಕೃಪವಿ 2008

AGD 25 AGE 2008

26/06/2012 ಕನ್ನಡ Government Order  957.99 KB   ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧಗಿ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಕೈಗೊಂಡ ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಬಿ. ಕೌಲಗಿ, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಆಧಿಕಾರಿ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ.
20 ಕೃತೋಇ 01 ಕೃಪವಿ 2012

AGD 01 AGE 2012

30/06/2012 ಕನ್ನಡ Government Order  1.54 MB   ಎನ್. ಮೊಹಿದ್ದೀನ್, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ದಂಡನೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ.
21 ಕೃಇ 87 ಕೃಪವಿ 2005

AGD 87 AGE 2005

30/06/2012 ಕನ್ನಡ Government Order  728.29 KB   ಡಿ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಿಂದಿನ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಕುಣಿಗಲ್, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಬಗ್ಗೆ.
22 ಕೃಇ 108 ಕೃಪಸೇ 2011

AGD 108 AGS 2011

02/07/2012 ಕನ್ನಡ Government Order  639.03 KB   ವಿ.ಜಿ.ಬಾಬು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ(ಭೋಧಕರು) ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಕೆಂದ್ರ, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ರಾಜಿನಾಮೆ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.
23 ಕೃಇ 38 ಕೃಪವಿ 2005

AGD 38 AGE 2005

18/07/2012 ಕನ್ನಡ Government Order  1.42 MB   ಪಿರಿಯ ಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2000-01ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ-ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ.
24 ಕೃಇ 238 ಕೃಪಸೇ 2009

AGD 238 AGS 2009

03/08/2012 ಕನ್ನಡ Government Order  2.03 MB   ಬಿ.ಗುಂಪಿನ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಻ಧಿಕಾರಿಯವರ ನೆಮಕಾತಿ.
25 ಕೃಇ  16 ಕೃಪಸೇ 2012

AGD 16 AGS 2012

08/08/2012 ಕನ್ನಡ Government Order  2.22 MB ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಾಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಾಯ್ಕೆಯಾದ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಕುರಿತು.
26 ಕೃಇ 39 ಕೃಪವಿ 2011

AGD 39 AGE 2011

10/08/2012 ಕನ್ನಡ Government Order  398.72 KB   ರಾಜಣ್ಣ , ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಇವರು ಕುಂದಾಪುರ ದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಸರಬರಾಜಾಗದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಹಾಯ ಧನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವಅವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಬಂಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ ಕುರಿತು.
27 ಕೃಇ 33 ಕೃಪವಿ 2009

AGD 33 AGE 2009

28/08/2012 ಕನ್ನಡ Government Order  287.50 KB   ಆರ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ರಾಮಚಂದ್ರರಾಜ್ಅರಸ್, ಕ್ರಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರಭಾರ), ಕಸಬಾ ರೈತ ಸಂಪಕ್ಚ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋಟೆ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ದ ಜಂಟಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.
28 ಕೃಇ 47 ಕೃಪವಿ 2006

AGD 47 AGE 2006

07/11/2012 ಕನ್ನಡ Government Order  1.02 MB ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಳುಕು ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ.
29 ಕೃಇ 72 ಕೃಪವಿ 2006

AGD 72 AGE 2006

07/11/2012 ಕನ್ನಡ Government Order  972.89 KB   ಹಿರಿಯೂರು ಮತ್ತು ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಳೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜಲಾನಯನ ಻ಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಕುರಿತು.
30 ಕೃಇ 59 ಕೃಪವಿ 2011

AGD 59 AGE 2011

09/11/2012 ಕನ್ನಡ Government Order  548.29 KB ಡಿ.ಎನ್. ಹುಚ್ಚೇಗೌಡ, ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ರವರು ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೀಡಿರುವ ದಂಡನಾಧೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
31 ಕೃಇ 9 ಕೃಪವಿ 2012

AGD 9 AGE 2012

20/11/2012 ಕನ್ನಡ Government Order  847.48 KB ಎನ್.ಆರ್. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ, ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಣಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ಇವರು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
32 ಕೃಇ 42 ಕೃಪವಿ 2010

AGD 42 AGE 2010

03/12/2012 ಕನ್ನಡ Government Order  606.36 KB   ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಳೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಚಾಲಿತ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಜಂಟಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕದ ಬಗ್ಗೆ.
33 ಕೃಇ 70 ಕೃಪವಿ 2012

AGD 70 AGE 2012

03/12/2012 ಕನ್ನಡ Government Order  1.55 MB ಎಂ.ವಿ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
34 ಕೃಇ 13 ಕೃಪವಿ 2012

AGD 13 AGP 2012

03/12/2012 ಕನ್ನಡ Government Order  1.55 MB   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
             2011    
1 ಕೃತೋಇ 63 ಕೃಪವಿ 2009

AGD 63 AGE 2003

01/01/2011 ಕನ್ನಡ Government Order   ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಲೋಪದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಂಟಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಸ.
2

ಕೃತೋಇ 68 ಕೃಪವಿ 2008

AGD 68 AGE 2008

19/01/2011 ಕನ್ನಡ Government Order   ಎ.ರಾಮದಾಸ್,ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜಲಾನಯನ ಻ಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳುರು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯೋಜನಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ
3

ಕೃಇ 01 ಕೃಪಸೇ 2011

AGD 01 AGS 2011

27/01/2011 ಕನ್ನಡ Government Order   ಸಕ್ಕರೆ ಗೌಡರ್ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವ-ಇಚ್ಚಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
4 ಕೃತೋಇ 281  ಕೃಪಸೇ 2010

AHD 281AGS 2010

27/01/2011 ಕನ್ನಡ Government Order   ಸಿ.ಎನ್. ಜಾಧವ್, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಇವರಿಗೆ ಸ್ವ-ಇಚ್ಚಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
5 ಕೃಇ 44 ಕೃಪವಿ 2010

AGD 44 AGE 2010

29/01/2011 ಕನ್ನಡ Government Order   ಜಿ.ಬಸವರಾಜ ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾವೇರಿ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಟ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯೋಜನಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ.
6 ಕೃತೋಇ 02 ಕೃಪವಿ 2007

AGD 63 AGE 2011

29/01/2011 ಕನ್ನಡ Government Order   ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ
7 ಕೃತೋಇ 72 ಕೃಪವಿ 2009

AGD 72 AGE 2009

31/01/2011 ಕನ್ನಡ Government Order   ಬಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗದಗ ಿವರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಕುರಿತು.
8 ಕೃತೋಇ 56 ಕೃಪವಿ 2008

AGD 56 AGE 2008

20/02/2011 ಕನ್ನಡ Government Order   ಎನ್.ಮಹದೇವಪ್ಪ, ನಿವೃತ್ತಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹೆಚ್, ಎಂ. ಬಸವರಾಜು ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಟಿ. ನರಸಿಪುರ ಿವರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ.
9

ಕೃತೋಇ 109  ಕೃಪಸೇ 2010

AHD 109 AGS 2010

21/02/2011 ಕನ್ನಡ Government Order   ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ದಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
10 ಕೃತೋಇ 253  ಕೃಪಸೇ 2010

AHD 253 AGS 2010

23/02/2011 ಕನ್ನಡ Government Order   ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ರಾಮನಗರ ಅಧೀನದ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಟಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.
11 ಕೃತೋಇ 08  ಕೃಪಸೇ 2011

AHD 08 AGS 2011

24/02/2011 ಕನ್ನಡ Government Order   ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಎ.ಆರ್. ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವ-ಇಚ್ಚಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
12 ಕೃತೋಇ 06  ಕೃಪಸೇ 2011

AHD 06 AGS 2011

24/02/2011 ಕನ್ನಡ Government Order   ಎಸ್. ಟಿ. ಸಂಗಳದ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿಷಯ ತಜ್ಞ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಧಾರವಾಡ ಿವರಿಗೆ ಸ್ವ-ಿಚ್ಛಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
13 ಕೃತೋಇ 51 ಕೃಪವಿ 2010

AGD 51 AGE 2010

25/02/2011 ಕನ್ನಡ Government Order   ನಾಗನಗೌಡ ರೆಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ಧೇಶಕರು ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ.
14 ಕೃತೋಇ 50 ಕೃಪವಿ 2006

AGD 50 AGE 2006

01/03/2011 ಕನ್ನಡ Government Order   ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಹುಲ್ಲಿನ ಬೀಜದ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಎಸಗಿರುವ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲರೆಡ್ಡಿ ಹಿಂದಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಲಾನಯನ ಻ಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಕುರಿತು
15 ಕೃತೋಇ 09 ಕೃಪವಿ 2008

AGD 09 AGE 2008

27/04/2011 ಕನ್ನಡ Government Order   ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ –ಶ್ರೀ. ವೆಂಕಟರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ, ಜೆ ಪಾಟೀಲ್ ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ
16 ಕೃತೋಇ 09 ಕೃಪವಿ 2008

AGD 09 AGE 2008

30/04/2011 ಕನ್ನಡ Government Order   ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ –ಶ್ರೀ. ಅಮಾನ್ ಶೇಖಬ್ ಹಿಂದಿನ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ.
17 ಕೃತೋಇ 06 ಕೃಪವಿ 2010

AGD 06 AGE 2010

17/05/2011 ಕನ್ನಡ Government Order   ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ವಿ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಳೂಕುಗಳಲ್ಲಿನ ಜಲಾನಯನ ಻ಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಕುರಿತು
18 ಕೃತೋಇ 118  ಕೃಪಸೇ 2011

AHD 118 AGS 2011

31/05/2011 ಕನ್ನಡ Government Order   ಬಿ.ಹನುಮಣ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥ಻ಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಪೋಸ್ಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಪ್ರತಿ ನಿಯೋಜನಾ ಸೇವಾ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ.
19 ಕೃಇ 44 ಕೃಪವಿ 2010

AGD 44 AGE 2010

03/06/2011 ಕನ್ನಡ Government Order   ಜಿ.ಬಸವರಾಜ್ ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾವೇರಿ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಟ್ರಾಪ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯೋಜನಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ.
20 ಕೃತೋಇ 66 ಕೃಪವಿ 2010

AGD 66 AGE 2010

06/06/2011 ಕನ್ನಡ Government Order   ಎ.ರಾಜಣ್ಣ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶಹಾಪೂರ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಆಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಕುರಿತು
21 ಕೃತೋಇ 13 ಕೃಪವಿ 2006

AGD 13 AGE 2006

06/06/2011 ಕನ್ನಡ Government Order   ಮಡಿಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಂಟಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ-ವಿಚಾರಣಾದಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮಂಡನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕದ ಬಗ್ಗೆ
22 ಕೃತೋಇ 81 ಕೃಪವಿ 2006

AGD 81 AGE 2006

22/06/2011 ಕನ್ನಡ Government Order   ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಳೂಕಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೋಜಗಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2002-03ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿವ ವಿತರಿಸಿ ಉಳಿದ ಾಹಾರ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಎಸ್. ಎಂ. ಸತೀಶ ಬಾಬು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೊಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
23 ಕೃತೋಇ 75 ಕೃಪವಿ 2010

AGD 75 AGE 2010

23/06/2011 ಕನ್ನಡ Government Order   ಹೆಚ್. ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ , ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿದ್ದಾಪುರ ುತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಮೇಲಿನ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಕುರಿತು.
24 ಕೃತೋಇ 62 ಕೃಪವಿ 2005

AGD 62 AGE 2005

14/07/2011 ಕನ್ನಡ Government Order   ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ಯಾಡಿ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮಿ‍್ಸಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಜಂಟಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.
25 ಕೃತೋಇ 69  ಕೃಪಸೇ 2011

AHD 69 AGS 2011

22/07/2011 ಕನ್ನಡ Government Order   ಡಿ.ಸಿ.ಕೋರಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಹಾನಗಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವ-ಇಚ್ಚಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
26 ಕೃತೋಇ 44 ಕೃಪವಿ 2010

AGD 44 AGE 2010

29/07/2011 ಕನ್ನಡ Government Order   ಜಿ.ಬಸವರಾಜ, ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹಾವೇರಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಟ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆರ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ.
27 ಕೃತೋಇ 06 ಕೃಪವಿ 2010

AGD 06 AGE 2010

30/07/2011 ಕನ್ನಡ Government Order   ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ, ರಾಯಚೂರು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಳೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ.
28 ಕೃತೋಇ 55 ಕೃಪವಿ 2010

AGD 06 AGE 2010

05/08/2011 ಕನ್ನಡ Government Order   ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ. ಬಿನ್. ಪಂಪಾಪತೆಪ್ಪ ಕೋಲ್ಕಾರ್ ಕೃಷಿ ಆದಿಕಾರಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಟ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಕರಣ-ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಕುರಿತು.
29 ಕೃತೋಇ 57 ಕೃಪವಿ 2007

AGD 57 AGE 2010

16/08/2011 ಕನ್ನಡ Government Order   ಲಿಂಗಮಾಂತು ಹಿಂದಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಜ.ಅ.ಇಲಾಖೆ ಬೀದರ್ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ.