ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕೃಷಿ ಯೋಜನಾ ಆದೇಶಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.           ಸಂಖ್ಯೆ

        ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮಾದರಿ ಗಾತ್ರ                             ವಿಷಯ
1 ಕೃಇ108ಕೃಯೋಕ2023 01-06-2023 ಕನ್ನಡ Government Order             24.1MB ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 2023-24 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
        2019    
1 ಕೃಇ 54 ಕೃಕೈಉ 2019,   ದಿನಾಂಕ: 31-7-2019  ಕನ್ನಡ  Government Order  2.30 MB  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತರಗಂಗಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ಇವರನ್ನು PMKSY -ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಅಂತರ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯತಂಡದ (IDWG) ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
2 ಕೃಇ 78 ಕೃಉಇ 2018 (ಭಾಗ-1) ದಿನಾಂಕ:02-08-2019  ಕನ್ನಡ  Government Order  8.46 MB ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು, ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್‌ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ (ಜಲಾನಯನ ನಿರ್ವಃಣಾ ಸಮಿತಿ) (ಮಾದರಿ) ಉಪವಿಧಿಗಳ, 2019
3  ಕೃಇ 92 ಕೃಉಇ 2018 ದಿನಾಂಕ:31-07-2019  ಕನ್ನಡ Government Order  1.45 MB ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೀತಿ - 2018 (Karnataka Farmer Producer Organizations (FPOs) Policy 2018).
4  ಕೃಇ 117 ಕೃಕೈಉ 2018 ದಿನಾಂಕ:05-08-2019  ಕನ್ನಡ  Government Order  2.18 MB   ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ-ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಘಟಕದ (PMKSY-WDC) ಬ್ಯಾಚ್-V ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಚ್‌-VI ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:01.09.2018 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
5  ಕೃಇ 15 ಕೃಉಇ 2019 ದಿನಾಂಕ:05-08-2019  ಕನ್ನಡ  Government Order  2.77 MB 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ (PMKSY-OI-PDMC) ಯೋಜನೆಗೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
6 ಕೃಇ 34 ಕೃಕೈಉ 2019 (1) ದಿನಾಂಕ:05-07-2019  ಕನ್ನಡ  Government Order  2.14 MB   2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೇಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಕುರಿತು.
7  ಕೃಇ 34 ಕೃಕೈಉ 2019 (2) ದಿನಾಂಕ:05-07-2019  ಕನ್ನಡ  Government Order  1.56 MB 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉಪ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಕುರಿತು.
8  ಕೃಇ 34 ಕೃಕೈಉ 2019 (2) ದಿನಾಂಕ:08-08-2019  ಕನ್ನಡ  Government Order   1.46 MB   2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅನುಷ್ಟಾನ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉಪ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಕುರಿತು.
9 ಕೃಇ 01 ಕೃಕೈಉ 2019 (ಭಾ-3) ದಿನಾಂಕ:04-07-2019  ಕನ್ನಡ  Government Order  7.58 MB ದಿನಾಂಕ:-18.06.2019ರಂದು ನಡೆದ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪಾತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ
10 ಕೃಇ 01 ಕೃಕೈಉ 2019 (ಭಾ-3) ದಿನಾಂಕ:16-07-2019  ಕನ್ನಡ  Government Order  2.15 MB   ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ತಂತ್ಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿಧ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಉಪಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
11 ಕೃಇ 09 ಕೃಉಇ 2019 ದಿನಾಂಕ:04-07-2019  ಕನ್ನಡ  Government Order  3.41 MB   ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್‌ (Pradhan Mantri KIsan SAmman Nidhi PM-Kisan) ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
12 ಕೃಇ 09 ಕೃಉಇ 2019 ದಿನಾಂಕ:08-07-2019  ಕನ್ನಡ  Government Order   1.55 MB   2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್‌ (Pradhan Mantri KIsan SAmman Nidhi PM-Kisan) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಡಳಿತ ವೆಚ್ಚದ ವಿನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
13 ಕೃಇ 09 ಕೃಉಇ 2019 ದಿನಾಂಕ:21-06-2019  ಕನ್ನಡ  Government Order   2.68 MB   2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್‌ (Pradhan Mantri KIsan SAmman Nidhi PM-Kisan) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಡಳಿತ ವೆಚ್ಚದ ವಿನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ,
14 ಕೃಇ 31 ಕೃಕೈಉ 2019 ದಿನಾಂಕ:04-07-2019  ಕನ್ನಡ  Government Order   3.64 MB   ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸುರಕ್ಷಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್‌ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅನುಷ್ಟಾನ ಸಂಬಂಧ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ವಾರು ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವುದರ ಸಂಬಂಧ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
15 ಕೃಇ 34 ಕೃಕೈಉ 2019 (ಭಾ-1) ದಿನಾಂಕ:23-07-2019  ಕನ್ನಡ  Government Order   2.22 MB   2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ತಂಡ (Working Group) ವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
16 ಕೃಇ 34 ಕೃಕೈಉ 2019 ದಿನಾಂಕ:05-07-2019  ಕನ್ನಡ  Government Order   10.92 MB   2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಬೆಳೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಿಆಸು-ಆಸು (ಇ-ಆಡಳಿತ) ಇಲಾಖೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಮೊಬೈಲ್‌ ತಂತ್ರಾಶಮ ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
 17  ಕೃಇ 09 ಕೃಉಇ 2019 ದಿನಾಂಕ:25-02-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order   1.55 MB    ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್‌ ಸಮ್ಮಾನ್‌ ನಿಧಿ, ಪಿ.ಎಂ-ಕಿಸಾನ್‌ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.
18 ಕೃಇ 18 ಕೃಉಇ 2019 ದಿನಾಂಕ:19-03-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order   2.65 MB   2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಾಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಕುರಿತು.
19 ಕೃಇ 41 ಕೃಉಇ 2019 ದಿನಾಂಕ:08-03-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order   2.93 MB   2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ National Food Security Mission ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
20 ಕೃಇ 56 ಕೃಉಇ 2018 ದಿನಾಂಕ:08-03-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order   3.14 MB   2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ (NMAET) ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAM)  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
21 ಕೃಇ 64 ಕೃಉಇ 2018 ದಿನಾಂಕ:21-03-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order   2.36 MB   2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ "National Mission on Sustainable Agriculture" (NMSA) ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ (RAD) 2014-15, 2015-16, 2016-17 ಮತ್ತು 2017-18ನೇ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
22 ಕೃಇ 65 ಕೃಉಇ 2018 ದಿನಾಂಕ:18-03-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order   2.43 MB   2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ "National Mission on Sustainable Agriculture" (NMSA) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಚೀಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ (SHC)  ಎರಡನೇ ಕಂಡಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
23 ಕೃಇ 66 ಕೃಉಇ 2018 ದಿನಾಂಕ:25-03-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order   2.58 MB   2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ (NMAET) sub-Mission on Seeds and Planting Materials (SMSP) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಪುನರ್ವಿನಿಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
24 ಕೃಇ 77 ಕೃಕೈಉ 2018 ದಿನಾಂಕ:22-03-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order   3.65 MB   ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಇತರೆ ಉಪಚಾರಗಳು - ಪರ್‌ ಡ್ರಾಪ್‌ ಮೋರ್‌ ಕ್ರಾಪ್‌ (PMKSY-OI-PDMC)  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪುನರ್ವಿನಿಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಾಲದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
25 ಕೃಇ 89 ಕೃಕೈಉ 2018 ದಿನಾಂಕ:08-03-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order   1.22 MB   ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸುರಕ್ಷಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್‌ ಬಿಮಾ (ವಿಮಾ) ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2018-19ರ ಹಿಂಗಾರು ಹಾಗೂ ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮುಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ವಿಮಾ ಘಟಕಗಳು, ಬೆಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
26 ಕೃಇ 108 ಕೃಉಇ 2018 ದಿನಾಂಕ:02-03-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order   2.78 MB    According sanction for the settlement of claims of the farmers pending since Kharif 2016 under KRS-PMFBY and NAIS 2015.
27 ಕೃಇ 01 ಕೃಕೈಉ 2019 ದಿನಾಂಕ:27-02-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order   3.70 MB   2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಸಮಗ್ರ ಬೇಸಾಯ ಅಭಿಯಾನ ಮಿಶನ್‌ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ / ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
28 ಕೃಇ 09 ಕೃಉಇ 2019 (ಭಾ-3) ದಿನಾಂಕ:27-02-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order   1.63 MB   ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್‌ (Pradhan Mantri KIsan SAmman Nidhi PM-KISAN) ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಜಂಟಿ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
29 ಕೃಇ 41 ಕೃಉಇ 2018 ದಿನಾಂಕ:23-02-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order   2.51 MB   2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ National Food Security Mission ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಅಂತರ ಬೆಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
30 ಕೃಇ 64 ಕೃರಾಗೊ 2019 ದಿನಾಂಕ:15-02-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order   564.99 KB    Authorisation of District Government Advocate/Pleader, Gadag to apper in C.C No.02/2019 - Sri. Sharanappa -V/s - The Managing Director, Agriculture Insurance Company of India Ltd. & others - on the file of the District Consumer Disputes Redressal Forum, Gadag.
31  ಕೃಇ 80 ಕೃಉಇ 2018 ದಿನಾಂಕ:21-02-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order   2.98 MB   2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ (NMAET) ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAE) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
32 ಕೃಇ 92 ಕೃಉಇ 2018 ದಿನಾಂಕ:26-02-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order   4.74 MB   ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೀತಿ - 2018 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು.
33 ಕೃಇ 80 ಕೃಉಇ 2018 ದಿನಾಂಕ:18-01-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order   1.34 MB   2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ (NMAET) ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAE)  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
34 ಕೃಇ 82 ಕೃಕೈಉ 2018 ದಿನಾಂಕ:01-01-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order   2.61 MB   2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತರಗಂಗ  ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಟಾನದ ಬಗ್ಗೆ.
35 ಕೃಇ 92 ಕೃಉಇ 2018 ದಿನಾಂಕ:17-01-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order   19.11 MB   ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೀತಿ 2018 (Karnataka Farmer Producer Organization (FPOs) Plicy 2018).
36 ಕೃಇ 09 ಕೃಉಇ 2019 ದಿನಾಂಕ:15-02-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order   32.06 MB   ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್‌ (Pradhan Mantri KIsan SAmman Nidhi PM-KISAN)  ಯೋಜನೆ ಅನಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
37 ಕೃಇ 61 ಕೃಉಇ 2018 ದಿನಾಂಕ:13-02-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order   3.38 MB   ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್‌ಪಿಎಸ್‌ & ಎಎಚ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
38 ಕೃಇ 65 ಕೃಉಇ 2018 ದಿನಾಂಕ:25-01-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order   1.78 MB   2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ National Mission on Sustainable Agriculture" (NMSA) ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಚೀಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ (SHC)  2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೆ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
39 ಕೃಇ 77 ಕೃಕೈಉ 2018 ದಿನಾಂಕ:01-02-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order   2.40 MB   ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಇತರೆ ಉಪಚಾರಗಳು - ಪರ್‌ ಡ್ರಾಪ್‌ ಮೋರ್‌ ಕ್ರಾಪ್‌ (PMKSY-OI-PDMC) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
40 ಕೃಇ 78 ಕೃಕೈಉ 2018 ದಿನಾಂಕ:30-01-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order   3.54 MB   ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
41 ಕೃಇ 09 ಕೃಉಇ 2019 ದಿನಾಂಕ:04-07-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order   3.41 MB   ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್‌ (Pradhan Mantri KISan SAmman Nidhi PM-Kisan) ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಸಯನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
42 ಕೃಇ 15 ಕೃಉಇ 2019 ದಿನಾಂಕ:05-08-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order   2.47 MB   2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ (PMKSY-OI-PDMC)  ಯೋಜನೆಗೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
43 ಕೃಇ 34 ಕೃಕೈಉ 2019 (2) ದಿನಾಂಕ:05-07-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order   1.54 MB   2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅನುಷ್ಟಾನ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉಪ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಕುರಿತು.
44 ಕೃಇ 41 ಕೃಉಇ 2018 ದಿನಾಂಕ:23-02-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order   2.53 MB   2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ National Food Security Mission ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಅಂತರ ಬೆಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
45 ಕೃಇ 92 ಕೃಉಇ 2018 ದಿನಾಂಕ:26-02-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order   3.85 MB   ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಉತ್ಪಾಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೀತಿ - 2018 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು.
 46  ಕೃಇ 92 ಕೃಉಇ 2018 ದಿನಾಂಕ:31-07-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order    1.49 MB    ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೀತಿ-2018 (Karnataka Farmer Producer Organizations (FPOs) Policy 2018).
47 ಕೃಇ 04 ಕೃಉಇ  2019 ದಿನಾಂಕ:15-05-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order    3.77 MB   ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.
48 ಕೃಇ 07 ಕೃಕೈಉ 2019 ದಿನಾಂಕ:28-06-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order    3.95 MB   Establishment of Grievance Redressal Mechanism under KRS-PMFBY.
49 ಕೃಇ 09 ಕೃಕೈಉ 2019 ದಿನಾಂಕ:30-7-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order    2.98 MB   2018-19ರ ಹಿಂಗಾರು ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸುರಕ್ಷಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್‌ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಅನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡುವ ವಿಮಾ ಕಂತಿನ ರಿಯಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
50 ಕೃಇ 13 ಕೃಉಇ 2019 ದಿನಾಂಕ:02-07-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order    3.52 MB   2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಅಭಿಯಾನ (NMAET) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SAME) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
51 ಕೃಇ 18 ಕೃಉಇ 2019 ದಿನಾಂಕ:30-07-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order    7.51 MB   ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
52 ಕೃಇ 19 ಕೃಉಇ 2019 ದಿನಾಂಕ:05-08-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order    2.26 MB   ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನಯಡಿ ಅಕ್ಕಿ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಒರಟು ಧಾನ್ಯ ಘಟಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆಯಾದ ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದೇ ಉಳಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮರುಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
53 ಕೃಇ 20 ಕೃಉಇ 2019 ದಿನಾಂಕ:01-08-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order    2.77 MB   2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ (NMAET) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAM) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 
54 ಕೃಇ 25 ಕೃಕೈಉ 2019 ದಿನಾಂಕ:28-06-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order    2.27 MB   ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆಯಾದ ಹಾಗು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದೇ ಉಳಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮರು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
55 ಕೃಇ 37 ಕೃಕೈಉ 2019 ದಿನಾಂಕ:29-6-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order    3.82 MB   Invoking prevented / Failed sowing and prevented planting / germination due to prolonged dry spell and drought under KRS-PMFBY in Hassan district during Kharif 2019-reg
56 ಕೃಇ 52 ಕೃಕೈಉ 2019 ದಿನಾಂಕ:30-07-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order    2.83 MB   Invoking prevented /Failed sowing and prevented planting/ germination due to prolonged dry spell and drought under KRS-PMFBY in Chitradurga district during Kharif 2019-reg.
57 ಕೃಇ 09 ಕೃಉಇ 2019 ದಿನಾಂಕ:17-08-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order  1.90 MB ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪಿ.ಎಂ.ಕಿಸಾನ್‌ ಯೋಜನಯಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ರೂ.4,000/- ಗಳನ್ನು ಎರಡು ಸಮಾನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ. 2000/- ಪ್ರತಿ ಕಂತು) ನೇರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮುಖಾಂತರ ನರೆವು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
58 ಕೃಇ 12 ಕೃಉಇ 2019 ದಿನಾಂಕ:16-08-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order    9.83 MB   ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
59 ಕೃಇ 55 ಕೃಕೈಉ 2019 ದಿನಾಂಕ:16-08-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order    7.19 MB   Invoking prevented /Failed sowing and prevented planting/ germination due to prolonged dry spell and drought under KRS-PMFBY in Chitradurga district during Kharif 2019--reg.
60 ಕೃಇ 56ಕೃಕೈಉ 2019 ದಿನಾಂಕ:16-08-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order    13.94 MB   Invoking prevented /Failed sowing and prevented planting/ germination due to prolonged dry spell and drought under KRS-PMFBY in Tumkur district during Kharif 2019--reg.
61 ಕೃಇ 57 ಕೃಕೈಉ 2019 ದಿನಾಂಕ:16-08-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order    3.53 MB   Invoking prevented /Failed sowing and prevented planting/ germination due to prolonged dry spell and drought under KRS-PMFBY in Davanagere district during Kharif 2019--reg.
62 ಕೃಇ 01 ಕೃಕೈಉ 2018 ದಿನಾಂಕ:11-03-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order    833.08 KB   ಇಸ್ರೇಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮಿಷನ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
63 ಕೃಇ 18 ಕೃಉಇ 2019 ದಿನಾಂಕ:19-03-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order    2.16 MB   2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಾಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಕುರಿತು.
64 ಕೃಇ 61 ಕೃಉಇ 2018 ದಿನಾಂಕ:29-03-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order    3.26 MB   ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
65 ಕೃಇ 64 ಕೃಉಇ 2018 ದಿನಾಂಕ:21-03-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order    2.27 MB   2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ "National Mission on Sustainable Agriculture" (NMSA) ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ (RAD)  2014-15, 2015-16, 2016-17 ಮತ್ತು 2017-18ನೇ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
66 ಕೃಇ 61 ಕೃರಾಗೊ 2018 (ಭಾ-1) ದಿನಾಂಕ:29-03-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order    2.27 MB   ಆಹಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಯಮಿತದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಪುನರ್‌ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
67 ಕೃಇ 65 ಕೃಉಇ 2018 ದಿನಾಂಕ:18-03-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order    2.70 MB   2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ "National Mission on Sustainable Agriculture" (NMSA) ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಚೀಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ (SHC) ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
68 ಕೃಇ 78 ಕೃಉಇ 2018 ದಿನಾಂಕ:08-03-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order    4.50 MB   ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಬಾಕಿ (ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಡೆದ) ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
69 ಕೃಇ 82 ಕೃಕೈಉ 2018 ದಿನಾಂಕ:08-03-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order    3.96 MB   2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತರಗಂಗಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
70 ಕೃಇ 97 ಕೃಕೈಉ 2018 ದಿನಾಂಕ:30-03-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order    2.08 MB   2016ರ ಮುಂಗಾರು, 2016-17ರ ಹಿಂಗಾರು & 2017ರ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಹಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಪ್ರಕರಗಳಿಗೆ ESCROW Account ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.
71 ಕೃಇ 04 ಕಉಇ 2019 (ಭಾ-1) ದಿನಾಂಕ:19-08-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order    2.27 MB   ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.
 72  ಕೃಇ 51 ಕೃಕೈಉ 2019 ದಿನಾಂಕ:19-08-2019  ಕನ್ನಡ   Government Order     2.99 MB   Constitution of the State level Quality Control Committee and the Joint Inspection Team at the District level to monitor & Control the Micro irrigation systems and equipments used in the Pradhana Mantri Krishi Sinchayi Yojana.
73 ಕೃಇ 58 ಕೃಯೋಕಾ 2019 ದಿನಾಂಕ:06-08-2019  ಕನ್ನಡ  Government Order    1.29 MB   ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
74* AGRI-ACT/32/2019 ದಿನಾಂಕ:28.06.2019  ಕನ್ನಡ  Government Order     114.68 KB   ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತ,ಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
 75  ಕೃಇ 231 ಕೃಇಕ 2017 ದಿನಾಂಕ.20.03.2019  ಕನ್ನಡ  Government Order    222.01 KB ಬೀಜ ಹಾನಿ ನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಬೀಜ ಪೂರೈಕೆ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
76 ಕೃಇ 61 ಕೃಯೋಕಾ 2019 ದಿನಾಂಕ:06.07.2019  ಕನ್ನಡ Government Order  88.21 KB 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ -II ಸುಜಾಲಾ-III(EAP) ಯೋಜನೆಗೆ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
77 ಕೃಇ 58 ಕೃಯೋಕಾ 2019 ದಿನಾಂಕ:06.08.2019  ಕನ್ನಡ Government Order  131.12 KB   ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆಯ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
78 AGRI-ACT/22/2019 ದಿನಾಂಕ:06.08.2019  ಕನ್ನಡ Government Order  158.60 KB   ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆಯಡಿ (ಲೆ.ಶೀ:2401-00-103-0-15) ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಮಹಾಮಂಡಲದ ಗೋದಾಮುಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ತಗಲುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಗಾಣಿಕ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು.
79 ಕೃಇ 46 ಕೃಯೋಕಾ 2019 ದಿನಾಂಕ:12.07.2019  ಕನ್ನಡ Government Order    104.77 KB   ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ "ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ಬಂಡವಾಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ , ವರ್ಗೀಕರಣ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ"ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
80 ಕೃಇ 45 ಕೃಯೋಕಾ 2019 ದಿನಾಂಕ:17.07.2019  ಕನ್ನಡ Government Order    586.10 KB   2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಘೊಷಿಸಲಾಗಿರುವ "ರೈತಸಿರಿ" ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
81 AGRI-ASC/08/2019 ದಿನಾಂಕ:02.08.2019  ಕನ್ನಡ Government Order    94.02 KB   ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕೃಷಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾರಂಬ ಕುರಿತಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಜಾಹೀರಾತು ಸಂಬಂಧ ತಗುಲಿದ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
 82 ಕೃಇ 135 ಕೃಯೋಕಾ 2018 ದಿನಾಂಕ:30.07.2019  ಕನ್ನಡ Government Order     112.16 KB   ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-24ರಡಿ ನಬಾರ್ಡ್ ನಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿರುವ "Drip Irrigation" ಪ್ರಾಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
83 ಕೃಇ 124 ಕೃಯೋಕಾ 2018 ದಿನಾಂಕ:31.07.2019  ಕನ್ನಡ Government Order    144.64 KB   IBM ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ಇಳುವರಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಾದ ಕೃತಕ ಬುದ್ದುಮತ್ತೆ(Artificial Intelligence)ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಲಿಕೆ (Machine Leveraging) ಅಳವಡಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಇಳುವರಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಾನುಷ್ಟಾನದ ಕುರಿತು.
 84 AGRI-ACT/28/2019 ದಿನಾಂಕ:01.07.2019  ಕನ್ನಡ  Government Order    119.06 KB ಬೀಜಹಾನಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಮ್ಯಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಉತ್ಪಾದಿಸಿರುವ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳು ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗದೇ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
85 AGRI-ACT/20/2019 ದಿನಾಂಕ:13.06.2019 ಕನ್ನಡ   Government Order    135.22 KB ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಗ್ರಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕಟ್ಟಡದ ಸಭಾಂಗಣದ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರೂ.652.00ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
86 AGRI-ACT/16/2019 ದಿನಾಂಕ:30.05.2019  ಕನ್ನಡ   Government Order       112.81 KB   RIDF ಅಡಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
87 ಕೃಇ 170 ಕೃಇಕ 2018 ದಿನಾಂಕ:17.05.2019  ಕನ್ನಡ  Government Order     92.77 KB   ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಬಲವರ್ಧನೆ ಕುರಿತು 2 ತಿಳಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
88 ಕೃಇ 57 ಕೃಯೋಕಾ 2019 ದಿನಾಂಕ:20.04.2019  ಕನ್ನಡ Government Order   150.80 KB   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
89 ಕೃಇ 58 ಕೃಯೋಕಾ 2019 ದಿನಾಂಕ:20.04.2019  ಕನ್ನಡ Government Order   121.73 KB   ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆಯ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
90 ಕೃಇ 78 ಕೃಯೋಕಾ 2018 ದಿನಾಂಕ:20.03.2019  ಕನ್ನಡ Government Order   210.80 KB   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯವಲಯ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
 91 ಕೃಇ 163 ಕೃಯೋಕಾ 2018 ದಿನಾಂಕ:14.03.2019  ಕನ್ನಡ Government Order    279.62 KB   ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ (ಆಸ್ಪಿರೇಶನ್) ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ರಾಯದೂರು ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜೈನ್ ಸಂಘಟನಾ (BJS) ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲುಕು ಮಟ್ಟದ ಅನುಷ್ಟಾನ ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
92 ಕೃಇ 38 ಕೃಮಸ 2019 ದಿನಾಂಕ:16.03.2019  ಕನ್ನಡ Government Order    112.70 KB   ಇಲಾಖೆಯ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪರಿಕರದ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಅಂಗೀಕಾರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
93 ಕೃಇ 41 ಕೃಇಕ 2018 ದಿನಾಂಕ:14.03.2019  ಕನ್ನಡ Government Order    217.53 KB   ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ, ಆಕಸ್ಮಿಕ ಮರಣ ಮತ್ತು ಬಣವೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಿ.ಡಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
94 ಕೃಇ 78 ಕೃಯೋಕಾ 2018 ದಿನಾಂಕ:26.02.2019  ಕನ್ನಡ Government Order     199.59 KB   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯವಲಯ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
95 ಕೃಇ 78 ಕೃಯೋಕಾ 2018 ದಿನಾಂಕ:08.02.2019  ಕನ್ನಡ Government Order     202.07 KB   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
96  ಕೃಇ 07 ಕೃಯೋಕಾ 2019 ದಿನಾಂಕ:15.02.2019  ಕನ್ನಡ Government Order      145.23 KB   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕೃಷಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಮೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಢುವ ಬಗ್ಗೆ.
97 ಕೃಇ 76 ಕೃಯೋಕಾ 2018 ದಿನಾಂಕ:01.02.2019  ಕನ್ನಡ Government Order      140.13 KB   ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆಯ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಢುವ ಬಗ್ಗೆ.
 98 ಕೃಇ 126 ಕೃಯೋಕಾ 2017 ದಿನಾಂಕ:15.02.2019  ಕನ್ನಡ Government Order      136.15 KB   RIDF ಅಡಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
99 ಕೃಇ 170 ಕೃಇಕ 2018 ದಿನಾಂಕ:06.02.2019  ಕನ್ನಡ Government Order      103.61 KB   ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಬಲವರ್ಧನೆ ಕುರಿತು 2 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು.
100 ಕೃಇ 85 ಕೃಮಸ 2018 ದಿನಾಂಕ:01.02.2019  ಕನ್ನಡ Government Order      196.86 KB   2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಜುಲೈ ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣದ ಕಂಡಿಕೆ-20 ರಲ್ಲಿ ಘೊಷಣೆಯಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಲಯವಾರು ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
 101 ಕೃಇ 163 ಕೃಯೋಕಾ 2018 ದಿನಾಂಕ:14.01.2019  ಕನ್ನಡ Government Order      184.47 KB   ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ.ಜೆ.ಎಸ್. ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗಳ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.
 102 ಕೃಇ 66 ಕೃಇಕ 2018 ದಿನಾಂಕ:16.01.2019  ಕನ್ನಡ Government Order      146.90 KB   ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲುಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
103 ಕೃಇ 137 ಕೃಇಕ 2018 ದಿನಾಂಕ:01.01.2019  ಕನ್ನಡ Government Order      91.19 KB   2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಿಂಗಾರು/ ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ, ರಾಯಚೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಡಿ ವಿತರಿಸಿದ ನೆಲಗಡಲೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ದರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
104 ಕೃಇ 120 ಕೃಯೋಕಾ 2018 (ಭಾ-1)  ದಿನಾಂಕ:20.03.2019  ಕನ್ನಡ Government Order      1.57 MB   2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ ವಿನಿಯೋಗದಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
105 ಕೃಇ 163 ಕೃಯೋಕಾ 2018 ದಿನಾಂಕ:21.08.2019  ಕನ್ನಡ Government Order      983.52 KB   ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕೆರೆಗಳ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
106 AGRI-AMS/14/2016 ದಿನಾಂಕ:-21-8-2019  ಕನ್ನಡ Government Order    3.50 MB   Re-constitution of State Level Nodal Agency (SLNA).
107 ಕೃಇ 105 ಕೃಕೈಉ 2019 ದಿನಾಂಕ:-19-8-2019  ಕನ್ನಡ Government Order    1,017.34 KB   Regarding authorization of Government Advacate, Advocate General's Office, Kalaburagi District, Kalaburagi to appear before the Hon'ble High Court of Karnataka, Kalaburagi Bench, Kalaburagi in Writ Petition Nos.202058-62 of 2019 filed by Sri. Sanjaykumar & others - Vs- The Secretary to Government, Agriculture Department and others.
108 ಕೃಇ 106 ಕೃಕೈಉ 2019 ದಿನಾಂಕ:19-08-2019  ಕನ್ನಡ Government Order      1.76 MB   Regarding authorization of Government Advocate, Advocate General's Officer, Hight Court Building, Bengaluru to appear before the Hon'ble High Court of Karnataka, Bengaluru in Writ Petition Nos.24439-24443 of 2019 filed by Smt. Tara Hiremath & others - Vs- The Union of India, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare and others.
109  ಕೃಇ 57 ಕೃಯೋಕಾ 2019  ದಿನಾಂಕ:07.08.2019  ಕನ್ನಡ Government Order     1.35 MB   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
110 AGRI-ACT/81/2019 ದಿನಾಂಕ:22.08.2019  ಕನ್ನಡ Government Order     191.91 KB   Doubling of farmers Income by 2022 ಯೋಜನೆಯ ಪರಾರ್ಶೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
111 ಕೃಇ 31 ಕೃಇಕ 2018 ದಿನಾಂಕ:19.06.2019  ಕನ್ನಡ Government Order     2.30 MB   ಕಾಪು ದಾಸ್ತಾನು ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಕಾಪು ದಾಸ್ತಾನು ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
112 AGRI-ACT/16/2019 ದಿನಾಂಕ:29.08.2019  ಕನ್ನಡ Government Order     1.59 MB   RIDF ಅಡಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
113 AGRI-AMS/14/2019 ದಿನಾಂಕ:21.08.2019 English  Government Order 3.46 M.B Re-constitution of State Level Nodal Agency (SLNA).
114 AGRI-AMS/18/2019 ದಿನಾಂಕ:05.09.2019  ಕನ್ನಡ  Government Order 3.02 M.B ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ Crop Diversification Programme (CDP) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
115 AGRI-AMS/55/2019 ದಿನಾಂಕ:31.08.2019  ಕನ್ನಡ  Government Order 2.39 M.B 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ "National Mission on Sustainable Agriculture" (NMSA) ಯೋಜನೆಯಡಿಯ "ಪರಂಪರಾಗತ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ (PKVY) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 2017-18 ಮತ್ತು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮರುಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
116 AGRI-AMS/30/2019 ದಿನಾಂಕ:06.09.2019  ಕನ್ನಡ  Government Order 1.39 M.B 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮುಗಳಿಗೆ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಬಿಮಾ (ವಿಮಾ) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
 117*  AGRI-AMS/56/2019  ದಿನಾಂಕ:09.09.2019  ಕನ್ನಡ   Government Order   2.11 M.B  ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
118  AGRI-AMS/57/2019

ದಿನಾಂಕ:31.08.2019

 ಕನ್ನಡ   Government Order 2.57 M.B 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ "National Mission on Sustainable Agriculture" (NMSA) ಯೋಜನೆಯಡಿಯ "ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಚೀಟಿ (SHC)" ಮತ್ತು "ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ (SHC)"  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮರುಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
119  ಕೃಇ 86 ಕೃಉಇ 2018 ದಿನಾಂಕ:28.08.2019  ಕನ್ನಡ   Government Order 2.30 MB ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ (PMKSY-WD & OI) 2016-17 ಮತ್ತು 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗದೇ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಪಗತವಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮರುಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
 120  ಕೃಇ 97 ಕೃಕೈಉ 2018  ದಿನಾಂಕ:27.08.2019  ಕನ್ನಡ    Government Order   1.40 MB  2016ರ ಮುಂಗಾರು, 2016-17ರ ಹಿಂಗಾಋು ಮತ್ತು 2017ರ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ESCROW  Account ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.
121  ಕೃಇ 34 ಕೃಯೋಕಾ 2019  ದಿನಾಂಕ:07.09.2019  ಕನ್ನಡ     Government Order   1.60 MB   ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮರುನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
122 AGRI-AMS/18/2019 (p1) ದಿನಾಂಕ:09-09-2019  ಕನ್ನಡ     Government Order  2.52 MB  ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ "Additional Fodder Development Programme (AFDP)" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
123 AGRI-AMS/20/2019 ದಿನಾಂಕ:01-08-2019  ಕನ್ನಡ     Government Order  2.70 MB 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ (NMAET) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAM) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
124 AGRI-AAE/25/2019 ದಿನಾಂಕ:12-09-2019 ಕನ್ನಡ     Government Order  2.87 MB ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡವ ಬಗ್ಗೆ.
125 AGRI-AMS/58/2019(p2) ದಿನಾಂಕ:11-09-2019 ಕನ್ನಡ     Government Order  3.21 MB ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್‌ ಮಾನ್‌ ಧನ್‌ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು.
126 AGRI-AAE/65/2019  ದಿನಾಂಕ:12-09-2019 ಕನ್ನಡ      Government Order   3.12 MB  2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ "National Mission on Sustainable Agriculture" (NMSA) ಯೋಜನೆಯಡಿ "ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ (RAD)"  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 2015-16 ಮತ್ತು 2018-19ನೇ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವಾಗದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮರುಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
127  ಕೃಇ 224 ಕೃಇಕ 2017  ದಿನಾಂಕ:19.09.2019 ಕನ್ನಡ   Government Order  996.50 KB   ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲುಕಿನ ಉಡುಗಣಿ ಹೋಬಳಿ, ಕುಟ್ರಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಸಂ.85/4 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ 4-21 ಎಕರೆ/ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಿವರಿಗೆ ಬಸ್ ಡಿಪೋ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು.
128 Agri-AAE/70/2019(1) ದಿನಾಂಕ:27-09-2019 English  Government Order  13.43 MB Declaring District wsie and crop wise cut-off dates, sowing window & harvesting window and last date for invoking prevented sowing in Karnataka State during Rabi & Summber 2019-20.
129 Agri-AMS/60/2019 ದಿನಾಂಕ:27-09-2019 ಕನ್ನಡ   Government Order  2.85 MB ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಅಭಿಯಾನ - ದ್ವಿದಾಳ ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ದೃಡೀಕೃತ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುವ ಕಾ‍ರ್ಯಕ್ರಮ - ನೋಡಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.
130  Agri-AMS/15/2019 ದಿನಾಂಕ:27-09-2019 ಕನ್ನಡ   Government Order  3.20 MB ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಐೋಜನೆ-ಇತರೆ ಉಪಚಾರಗಳು-ಪರ್‌ ಡ್ರಾಪ್‌ ಮೋರ್‌ ಕ್ರಾಪ್‌ (PMKSY-OI-PDMC) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
131 Agri-AMS/57/2019 ದಿನಾಂಕ:01-10-2019 ಕನ್ನಡ   Government Order  3.05 MB 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ  "National Mission on Sustainable Agriculture" (NMSA)  ಯೋಜನೆಯಡಿಯ "ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಚೀಟಿ (SHC)"  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
132  ಕೃಇ 235 ಕೃಯೋಕಾ 2017  ದಿನಾಂಕ:27.09.2019 ಕನ್ನಡ    Government Order   1.60 MB   ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ರೈತರಿಗೆ ಮಿನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ (upto 25 PTO HP) ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ರೂ.2.00 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ.3.00ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
133 AGRI-ASC/48/219 ದಿನಾಂಕ:10.10.2019 ಕನ್ನಡ    Government Order 1.54 MB ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಗೆ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಖರೀದಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
134 ಕೃಇ 57 ಕೃಯೋಕಾ 2019 ದಿನಾಂಕ:24.10.2019 ಕನ್ನಡ  Government Order 2.10 MB ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
135 AGRI/ACT-86/2019 ದಿನಾಂಕ:24.10.2019 ಕನ್ನಡ  Government Order  1.46 MB   ಕೃಷಿ ಬೆಲೆ ಆಯೋಗದ ಕರ್ತವ್ಯ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ.
136 Agri-AMS/18/2019 ದಿನಾಂಕ:14.10.2019 ಕನ್ನಡ  Government Order 3.00 MB ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ "Reclamation of Problem Soils (RPS)" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
137 Agri-AFT/27/2019  ದಿನಾಂಕ:16.10.2019 ಕನ್ನಡ  Government Order 1.49 MB ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಿಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
138 AGD 55 AAE 2019  ದಿನಾಂಕ:09.10.2019 English  Government Order 2.29 MB Invoking Mid-season adversity due to flood under KRS-PMFBY in Gadag, Chamrajnagar, Raichur, Belgavi, Bagalkote, Kalburgi and Dharwad district during Kharif 2019-reg.
139 AGD 55 AMS 2019

 ದಿನಾಂಕ:14.10.2019

English  Government Order 2.18 MB Invoking Mid-season adversity due to flood under KRS-PMFBY in Haveri and Vijayapura district during Kharif 2019-reg.
 140  ಕೃಇ 67 ಕೃಉಇ 2019  ದಿನಾಂಕ:31.10.2019 ಕನ್ನಡ  Government Order  1.55 MB  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ನಿಗಮದ ಹಿಂಗಾರು ಬೇಸಿಗೆ 2016-17ರ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭತ್ತದ ತಳಿ ಹಾಗೂ ನೆಲಗಡಲೆ ಬೀಜಗಳ ಬೀಜೋತ್ಪಾಧನೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ವಹಿವಾತಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಕುರಿತು.
 141  AGRI-AAE/75/2019  ದಿನಾಂಕ:19.10.2019  English  Government Order   3.80 MB   Invoking prevented / failed sowing and prevented planting/germination due to prolonged dry spell and drough under KRS-PMFBY in Raichur district during Kharif 2019-reg
142   AGRI-AAE/76/2019  ದಿನಾಂಕ:19.10.2019   English  Government Order    3.65 MB  Invoking prevented / failed sowing and prevented planting/germination due to prolonged dry spell and drough under KRS-PMFBY in Ramanagra district during Kharif 2019-reg
143* ಕೃಇ 09 ಕೃಉಇ 2019 ದಿನಾಂಕ:14.11.2019 ಕನ್ನಡ  Government Order    2.07 MB ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪಿ.ಎಂ.ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ರೂ.4,000/- ಗಳನ್ನು ಎರಡು ಸಮಾನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.2000/- ಪ್ರತಿ ಕಂತು) ನೇರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮುಖಾಂತರ ನೆರವು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
144 ಕೃಇ 18 ಕೃಉಇ 2019 ದಿನಾಂಕ:07.12.2019 ಕನ್ನಡ  Government Order    3.32 MB 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ RKVY ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
145 AGRI-AMS/20/2019 ದಿನಾಂಕ:07.11.2019 ಕನ್ನಡ  Government Order    3.98 MB 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAM) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
 146  AGRI-AAE/65/2019  ದಿನಾಂಕ:21.11.2019 ಕನ್ನಡ   Government Order     2.71 MB   2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ "National Mission on Sustainable Agriculture" (NMSA) ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ (RAD) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.
147  ಕೃಇ 67 ಕೃಉಇ 2019 ದಿನಾಂಕ:31.10.2019 ಕನ್ನಡ  Government Order      1.36 MB   ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ನಿಗಮದ ಹಿಂಗಾರು ಬೇಸಿಗೆ- 2016-17ರ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭತ್ತದ ತಳಿ ಹಾಗೂ ನೆಲಗಡಲೆ ಬೀಜಗಳ ಬೀಜೋತ್ಪಾಧನೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ವಹಿವಾಟಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಕುರಿತು.
148 AGRI-AMS/68/2019  ದಿನಾಂಕ:12.11.2019 ಕನ್ನಡ   Government Order       2.40 MB   2019-202ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳು ಮತ್ತು ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
 149  AGRI-AMS/72/19 ದಿನಾಂಕ:02.12.2019  ಕನ್ನಡ   Government Order  2.08 MB   "ಪರಂಪರಾಗತ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
 150  AGRI-AAE/75/2019 ದಿನಾಂಕ:06.12.2019 English   Government Order 1.46 MB   Invoking Prevented/ Failed sowing and prevented planting/germination due to prolonged dry spell and drought under RKS-PMFBY in Raichur district during Kharif 2019-reg.
151 AGRI-AAE/75/2019 ದಿನಾಂಕ:19.10.2019 English    Government Order    3.45 MB    Invoking Prevented/ Failed sowing and prevented planting/germination due to prolonged dry spell and drought under RKS-PMFBY in Raichur district during Kharif 2019-reg.
 152  AGRI-AAE/77/2019 ದಿನಾಂಕ:08.11.2019 ಕನ್ನಡ    Government Order  6.85 MB   2018ರ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು.
153 ಕೃಇ 47 ಕೃಯೋಕಾ 2019 ದಿನಾಂಕ:14.11.2019 ಕನ್ನಡ    Government Order  7.30 MB   2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿರುವ ಕರಾವಳಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
154 ಕೃಇ 58 ಕೃಯೋಕಾ 2019  ದಿನಾಂಕ:22.11.2019 ಕನ್ನಡ     Government Order    1.63 MB   ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆಯ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
 155  AGRI-AML/50/2019  ದಿನಾಂಕ:10.12.2019  ಕನ್ನಡ   Government Order   1.38 MB ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಮಾನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಲು ತಗುಲಿದ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
156   AGRI-AML/72/2019  ದಿನಾಂಕ:11.12.2019 ಕನ್ನಡ    Government Order   1.61 MB   2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸುರಕ್ಷಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ) ಅಡಿ ಪುನರ್ ವಿನಿಯೋಗ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಬಗ್ಗೆ.
 157  ಕೃಇ 57 ಕೃಯೋಕಾ 2019  ದಿನಾಂಕ:12.12.2019 ಕನ್ನಡ      Government Order 2.02 MB   ರಾಜ್ಯವಲಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪುನರ್ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
       ಕನ್ನಡ 2017    
1 ಕೃಇ 68 ಕೃಯೋಕಾ 2017 ದಿನಾಂಕ:-1-04-2017  ಕನ್ನಡ  Government Order   2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ
                      2015    
1           

ಕೃಇ 162 ಕೃಯೋಕಾ 2014

AGD 162 AML 2014

23-01-2015  ಕನ್ನಡ Government Order   Administrative approval for Construction of Raitha Samparka Kendras from Karnataka State Department of Agriculture under NABARD assisted RIDF-XX-reg.
2   13-02-2015   ಕನ್ನಡ Government Order   ಶ್ರೀ.ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಸ್ತು ಪದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಕುರಿತು.
                2014    
1

ಕೃಇ  30 ಕೃಉಇ 2014

AGD 30 AMS 2014

27-03-2014   ಕನ್ನಡ Government Order  718.03 KB 2014ರ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಆವರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಮುಂಗಡ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
2

ಕೃಇ 34 ಕೃರಾಗೊ 2013

AGD 34 AFT 2013

29-03-2014  ಕನ್ನಡ Government Order  565.84 KB   2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯೋಜನೆಯಡಿ “ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡುವ ಗ್ಗೆ
3
ಕೃಇ 66 ಕೃಯೋಕಾ 2014

AGD 66 AML 2014

 21-04-2014  ಕನ್ನಡ Government Order   2.76 MB   Administrative approval for RIDF-XIX (NABARD Assisted) Construction of Raitha
Samparka Kendras, by Department of Agriculture Karnataka State.
 
4

ಕೃಇ 45 ಕೃಯೋಕಾ 2014

AGD 45 AML 2014

 09-05-2014  ಕನ್ನಡ Government Order    ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆಯ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಕುರಿತ ಆದೇಶ. 
5
ಕೃಇ 48 ಕೃಯೋಕಾ 2014

AGD 48 AML 2014

09-05-2014  ಕನ್ನಡ Government Order   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
6

ಕೃಇ 55 ಕೃಯೋಕಾ 2014

AGD 22 AML 2014

09-05-2014  ಕನ್ನಡ Government Order   ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆಯ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
7
ಕೃಇ 17 ಕೃಇಕ 2014

AGD 17 ACT 2014

20-05-2014  ಕನ್ನಡ Government Order   ಸಹಾಯಕಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಶಿಕಾರಿಪುರ, ಅವರ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
8
ಕೃಇ 64 ಕೃಯೋಕಾ 2013

AGD 64 AML 2013

20-05-2014  ಕನ್ನಡ Government Order   ಸಮಗ್ರ ಜಲಾನಯನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (IWMP) ಯೋಜನೆಯಡಿ 2009-10, 2010-11 ಮತ್ತು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
9

ಕೃಇ 06 ಕೃರಾಗೊ 2014

AGD 06 AFT 2014

04-06-2014  ಕನ್ನಡ Government Order   ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ -2013 ಅನುಷ್ಠನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿದ ಬಾಬ್ತಿಗೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
10
 
ಕೃಇ 61 ಕೃಸ್ವೀರ 2014

AGD 17 ARI 2014

30-06-2014  ಕನ್ನಡ Government Order   “Inter Ministerial Approval Committee constituted under the mega Food Park Scheme for infrastructure development reg” ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಇವರು ದಿ:30-06-2014 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
11
ಕೃಇ 47 ಕೃಇಕ 2014

AGD 47 ACT 2014

07-07-2014  ಕನ್ನಡ Government Order   Permission to utilize grants released under “Extension and Farmers Training Scheme (Plan Scheme)” for GOK-CGIAR "Initiative for improving the Rural livelihoods in Karnataka" to wards consultancy charges for ICRISAT -reg.
12

ಕೃಇ 61 ಕೃಯೋಕಾ 2014

AGD 61 AML 2014

14-07-2014  ಕನ್ನಡ Government Order   ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ (ಕೆ.ಎ.ಐ.ಸಿ) ರವರ ಒಡತನದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ.
13
ಕೃಇ 11 ಕೃಇಕ 2014

AGD 11 ACT 2014

16-07-2014  ಕನ್ನಡ Government Order   ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ (ಕೆ.ಎ.ಐ.ಸಿ) ರವರ ಒಡತನದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ.
14
 
ಕೃಇ 11 ಕೃಇಕ 2014

AGD 11 ACT 2014

16-07-2014  ಕನ್ನಡ Government Order
  ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ (ಕೆ.ಎ.ಐ.ಸಿ) ರವರ ಒಡತನದಲ್ಲಿರುವ 5 ಎಕರೆ 11 ಗುಂಟೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ 30,500 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರಣದ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಻ನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
15
 

ಕೃಇ 108 ಕೃಯೋಕಾ2013

AGD 108 AML 2013

17-07-2014  ಕನ್ನಡ Government Order   ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೇ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
16 AGD 42 ASC 2014 18-07-2014  ಕನ್ನಡ Government Order   Implementation of National Mission on Micro Irrigation (NMMI)-Application of guidelines “National Mission for Sustainable Agriculture” and Co-operation of additional state share-reg.
17

ಕೃಇ 54 ಕೃಯೋಕಾ 2014

AGD 54 AML 2014

21-07-2014  ಕನ್ನಡ Government Order   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಹಂಗಾಮು ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಎರಡು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
18
ಕೃಇ 54 ಕೃಯೋಕಾ 2014

AGD 54 AML 2014

21-07-2014  ಕನ್ನಡ Government Order   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಹಂಗಾಮಿ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಎರಡು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
19

ಕೃಇ 11 ಕೃಇಕ 2013

AGD 11 ACT 2013

28-07-2014  ಕನ್ನಡ Government Order   Release of funds under Centrally Sponsored Scheme ”National e-Governance Plan-Agriculture (NeGP-A)” during 2014-15-reg
20

ಕೃಇ 45 ಕೃಮಸ 2014

AGD 45 ASC 2014

30-07-2014   ಕನ್ನಡ Government Order   ಶೇಕಡ 3ರ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷ ಬೆಳೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
21

ಕೃಇ 124 ಕೃಯೋಕಾ2014

AGD 124 AML 2014

 
05-08-2014  ಕನ್ನಡ Government Order   Release of balance amount of 2nd installment of 2013-14 for projects sanctioned during the year 2009-10,2010-11, 2011-12 and 2012-13 under the Centrally Sponsored Scheme ‘Integrated Watershed Management Programme’ (IWMP) for implementation in Karnataka-reg.
22
ಕೃಇ 55 ಕೃಯೋಕಾ 2014

AGD 55 AML 2014

11-08-2014  ಕನ್ನಡ Government Order   2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ RIDF-19 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಡೆವೆಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (KRIDL) ಗೆ ವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
23
ಕೃಇ 48 ಕೃಯೋಕಾ 2014

AGD 48 AML 2014

11-08-2014  ಕನ್ನಡ Government Order   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
24
ಕೃಇ 66 ಕೃಯೋಕಾ 2013

AGD 66 AML 2013

16-08-2014  ಕನ್ನಡ Government Order   2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ RIDF-19 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಡೆವೆಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (KRIDL) ಗೆ ವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 
25

ಕೃಇ 127 ಕೃಯೋಕಾ2014

AGD 127 AML 2014

18-08-2014  ಕನ್ನಡ Government Order   2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ.
26
 
ಕೃಇ 129 ಕೃಯೋಕಾ2014

AGD 129 AML 2014

19-08-2014  ಕನ್ನಡ Government Order   2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೈಸೂರಿನ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
27
 

ಕೃಇ 46 ಕೃಇಕ 2014

AGD 46 ACT 2014

20-08-2014
 ಕನ್ನಡ Government Order   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ “Government of Karnataka-Consultative Group of International Agriculture Research (GOK-CGIAR) initiative for improving Rural Livelihoods through innovative Scaling-up of Science-led Participatory Research for development in Karnataka” ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರನ್ನು “ಭೂಚೇತನ ಪ್ಲಸ್” ಎಂದು ಬದಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
28
ಕೃಇ 66 ಕೃಯೋಕಾ 2014

AGD 66 AML 2014

04-09-2014  ಕನ್ನಡ Government Order   Best Practices under IWMP from 3rd 4th and 5th September 2014 ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಕುರಿತು.
29

ಕೃಇ 124 ಕೃಯೋಕ2014

AGD 124 AML 2014

 
09-09-2014  ಕನ್ನಡ Addendum   Release of balance amount of 2nd installment of 2013-14 for projects sanctioned during the year 2009-10,2010-11, 2011-12 and 2012-13 under the Centrally Sponsored Scheme ‘Integrated Watershed Management Programme’ (IWMP) for implementation in Karnataka-reg.
30
 
ಕೃಇ 85 ಕೃಇಕ 2014

AGD 85 ACT 2014

10-09-2014  ಕನ್ನಡ Government Order   ಭಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ನೂತನವಾಗಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಭಾಲ್ಕಿ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರದ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
31

ಕೃಇ 124

ಕೃಯೋಕಾ 2014(ಭಾ-1)

AGD 124 AML 2014(P-1)

27-09-2014  ಕನ್ನಡ Government Order   Release of first installment of Government of India funds in 2014-15 for the project sanctioned from 2009-10 to 2013-14 along with its corresponding State share amount for implementation of Centrally Sponsored Scheme ‘Integrated Watershed Management Programme’ (IWMP) in Karnataka-reg.
32
 
AGD 101 ACT 2014 30-09-2014  ಕನ್ನಡ Government Order   Authorisation to the Government Advocate, Bangalore to prefer Appeal before the high court of Karnataka, Bangalore against the order dated 05-06-2014 passed in the Regular Appeal No:171/2011 (old RA No.319/2008) by the senior civil Judge and JMFC, Malur-State Vs. Smt.Rathnamma & another.
33
ಕೃಇ 08 ಕೃಯೋಕಾ
2014(ಭಾ-3)

AGD 08 AML 2014(P3)

01-10-2014  ಕನ್ನಡ Government Order   2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
34
ಕೃಇ 148 ಕೃಯೋಕಾ 2014
AGD 148 AML 2014
05-11-2014  ಕನ್ನಡ Government Order   2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಚಾಲ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಬೀಜಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹೂಡುವಳಿ, ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
35
ಕೃಇ 48 ಕೃಯೋಕಾ 2014

AGD 48 AML 2014

07-11-2014  ಕನ್ನಡ Government Order   2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವಲಯ ಚಾಲ್ತಿಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
36
 

ಕೃಇ 113 ಕೃಇಕ 2009

AGD 113 ACT 2009

15-11-2014  ಕನ್ನಡ Government Order   ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹಿರೇಹಳ್ಳಿಯ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು CHES-KVK ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಇವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
37

ಕೃಇ 134 ಕೃಯೋಕಾ 2014

AGD 134 AML 2014

18-12-2014  ಕನ್ನಡ Government Order   ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಸೆಳೆದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್.ಟಿ.ಜಿ.ಎಸ್.ನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
38 ಕೃಇ 08 ಕೃಯೋಕಾ
2014(ಭಾ3)
AGD 08 AML 2014(P3)
24-12-2014  ಕನ್ನಡ Corrigendum    2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
            2013    
1

ಕೃಇ 50 ಕೃಕೈಉ 2012

AGD 50 AAE 2012

04-01-2013   ಕನ್ನಡ Government Order   ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ.
2
ಕೃತೋಇ32ಕೃಯೋಕಾ2010

AGD 323 AML 2010

18-01-2013   ಕನ್ನಡ Government Order   ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತರ್ ಗಂಗಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
3
ಕೃಇ 125 ಕೃರಾಗೊ 2012 (ಭಾ-2)

AGD 125 AFT 2012(P-2)

15-02-2013   ಕನ್ನಡ Addendum   Implementation of National Mission of Food Processing (NMFP) Constitution of Committees for implementation of the Scheme in the state-reg.
4
ಕೃಇ 16 ಕೃಕೈಉ 2013

AGD 16 AAE 2013

28-02-2013   ಕನ್ನಡ Government Order   Constitution of Sub-Committee for adoption of Provisions of Integrated Agribusiness Development Policy-2011 in Industrial Policy-2009-14
5

     ಕೃಇ 15 ಕೃಇಕ 2013

     AGD 15 ACT 2013

18-03-2013   ಕನ್ನಡ Government Order   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ-ಕಿಸಾನ್ (ಕರ್ನಾಟಕ – ಕೃಷಿ ಇನ್ ಫರ್ಮೇಶನ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್) ಅನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
6
ಕೃಇ 113 ಕೃಇಕ 2012

AGD 113 ACT 2012

18-03-2013   ಕನ್ನಡ Government Order   ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ರೂ.25,000ದಿಂದ ರೂ.50,0000ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗ
7
ಕೃಇ 76 ಕೃಮಸ 2012

AGD 76 ASC 2012

16-08-2013   ಕನ್ನಡ Government Order   Enhancing of Crop loan limit from Rs.50,000to Rs.1,00,000 provided to the farmers through Commercial Banks and Regional Rural Banks (RRBs) at 3percentage interest subsidy reg.
8
ಕೃಇ 69 ಕೃಮಸ 2012

AGD 69 ASC 2012

16-08-2013   ಕನ್ನಡ Government Order   ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
                                                                     2012    
1 ಕೃತೋಇ 26 ಕೃಉಇ 2010 AGD 26 AMS 2010 11-01-2012   ಕನ್ನಡ Government Order   ಕರ್ನಾಟಕ ಅಮೃತಭೂಮಿ ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬಗ್ಗೆ.
2
ಕೃಇ 183 ಕೃರಾಗೊ 2011 AGD 183 AFT 2011
 
10-02-2012   ಕನ್ನಡ Government Order   Formation Sector wise Task Forces for Global Investors Meet-2012.
3
ಕೃಇ 08 ಕೃಇಕ 2011

AGD 08 ACT 2011

17-04-2012   ಕನ್ನಡ Government Order  
4
ಕೃಇ 167 ಕೃಇಕ 2012

AGD 167 ACT 2012

17-05-2012   ಕನ್ನಡ Government Order   ಹಾವಣಗಿ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾನಗಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
5 ಕೃಇ 152 ಕೃರಾಗೊ 2012 AGD 152 AFT 2012 26-06-2012   ಕನ್ನಡ Government Order   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಚಾಲ್ತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊಸ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ (ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಧನ ಬಗ್ಗೆ).
6
ಕೃಇ 125 ಕೃರಾಗೊ 2012 AGD 125 AFT 2012 10-08-2012   ಕನ್ನಡ Government Order   Implementation of Centrally Sponsored Scheme National Mission of Food Processing (NMFP) in the state-reg.
7

ಕೃಇ 102 ಕೃಇಕ 2012

AGD 102 ACT 2012

01-09-2012   ಕನ್ನಡ Government Order   ಭೂಚೇತನ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
8
ಕೃಇ 125 ಕೃರಾಗೊ 2012 (ಭಾ-2)

AGD 125 AFT 2012(P-2)

01-10-2012   ಕನ್ನಡ Government Order   Implementation of National Mission of Food Processing (NMFP) Constitution of Committees for implementation of the Scheme in the state-reg.
9
ಕೃತೋಇ 113 ಕೃಇಕ 2009
AGD 113 ACT 2009
15-11-2012   ಕನ್ನಡ Government Order   ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು CHES-KVK ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಇವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
10 ಕೃಇ 175 ಕೃರಾಗೊ 2012 AGD 175 AFT 2012 28-11-2012   ಕನ್ನಡ Government Order   ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ನಿಗಮವು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಂದ ರೂ.30.00 ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾಷ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರದ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
             

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 09-06-2023 04:31 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080