ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಆದೇಶ

ಕ್ರ. ಸಂ
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ
            ದಿನಾಂಕ
ಭಾಷೆ
       ಕಡತದ ಮೂಲ       
ಗಾತ್ರ
                                      ವಿಷಯ
                                 2015    
1
ಕೃಇ 22 ಕೃವಿವಿ 2014

AGD 22 AUM 2014

23-01-2015 ಕನ್ನಡ  Notification   337.49 KB   ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ (ಕೃಷಿ) ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ಪದವಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿನ ರೈತರ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೇ 40 ರಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
2

ಕೃಇ 76 ಕೃವಸೆ 2013

AGD 76 ANW 2013

06-02-2015 ಕನ್ನಡ  Government Order  614.80 KB   ಶ್ರೀ ಜಿ.ಜೆ.ನಾಯ್ಕ, ನಿವೃತ್ತ ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕ, ಇವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
3

ಕೃಇ 68 ಕೃವಿಬೆ 2014

AGD 68 AUB 2014

09-02-2015  ಕನ್ನಡ Notification   312.08 KB   ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್, ಸಹಾಯಕ ಸಂಘಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇವರನ್ನು ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
4

ಕೃಇ 194 ಕೃವಿ 2011

AGD 194 AUM 2011

09-02-2015  ಕನ್ನಡ Government Order  835.25 KB Constitution of revised Expert Committee to suggest a roadmap for the strengthening of Farm Universities in Karnataka reg.
5

ಕೃಇ 20 ಕೃವಸೆ 2014

AGD 20 ANW 2014

12-02-2015  ಕನ್ನಡ Government Order  395.16 KB   ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಜು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಇವರ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
                                    2014    
1

ಕೃಇ 07 ಕೃವರಿ 2013

21-01-2014 ಕನ್ನಡ  Government Order   ಶ್ರೀ.ಅಮೃತ ಜನವಾಡಕರ್, ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕ, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶರ ಕಛೇರಿ, ಔರಾದ್ ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಿಯ ಬಗ್ಗೆ-ಮೇಲ್ಮನವಿ.
2

ಕೃಇ 194 ಕೃವಿವಿ 2011

21-10-2013  ಕನ್ನಡ Government Order 492.77 KB   ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
3

ಕೃಇ 22 ಕೃವಿವಿ 2014

05-07-2014  ಕನ್ನಡ Government Order  671.55 KB ಕೃಷಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ (ಕೃಷಿ) ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ಪದವಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿನ ರೈತರ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
4 15-04-2014  ಕನ್ನಡ Government Order  412.33 KB ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯವ್ಯಯದಂತೆ 1ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಯೋಜನೇತರ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕೃಇ 09 ಕೃವಿಶಿ 2014

14-05-2014  ಕನ್ನಡ Government Order 578.21 KB   ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ 1ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಯೋಜನಾ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 

ಕೃಇ 16 ಕೃವಿಧಾ 2014

21-08-2014  ಕನ್ನಡ Government Order 369.43 KB   ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಯೋಜನೇತರ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕೃಇ 29 ಕೃವಿಬೆ 2014

22-08-2014  ಕನ್ನಡ Government Order 398.91 KB   ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಯೋಜನೇತರ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕೃಇ 28 ಕೃವಿಬೆ 2014

22-08-2014  ಕನ್ನಡ Government Order   ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಯೋಜನಾ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕೃಇ 19 ಕೃವಿಧಾ 2014

21-08-2014  ಕನ್ನಡ Government Order 1.05 MB   ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಯೋಜನಾ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕೃಇ 10 ಕೃವಿಶಿ 2014

22-08-2014  ಕನ್ನಡ Government Order 401.20 KB   ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಯೋಜನೇತರ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 

ಕೃಇ 09 ಕೃವಿಶಿ 2014

22-08-2014  ಕನ್ನಡ Government Order 1.02 MB   ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಯೋಜನಾ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕೃಇ 05 ಕೃವಿರಾ 2014

22-08-2014  ಕನ್ನಡ Government Order 1.01 MB   ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಯೋಜನಾ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 

ಕೃಇ 04 ಕೃವಿರಾ 2014

22-08-2014  ಕನ್ನಡ Government Order 569.87 KB   ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಯೋಜನೇತರ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 

ಕೃಇ 22 ಕೃವಿವಿ 2014

22-08-2014  ಕನ್ನಡ Government Order 506.88 KB   ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ (ಕೃಷಿ) ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ಪದವಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕೃಇ 43 ಕೃವಿಬೆ 2011

26-11-2014  ಕನ್ನಡ Government Order  2.07 MB ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪಶು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (KVAFSU) ಕ್ಕೆ (ಬೀದರ್) ಬೆಂಗಳೂರು-ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕೃಇ 10 ಕೃವಿಶಿ 2014

27-11-2014  ಕನ್ನಡ Government Order  754.65 KB ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಯೋಜನೇತರ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕೃಇ 09 ಕೃವಿಶಿ 2014

27-11-2014  ಕನ್ನಡ Government Order  729.08 KB   ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ 3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಯೋಜನಾ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕೃಇ 28 ಕೃವಿಬೆ 2014

25-11-2014  ಕನ್ನಡ Government Order  835.28 KB   ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಯೋಜನಾ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕೃಇ 29 ಕೃವಿಬೆ 2014

19-11-2014  ಕನ್ನಡ Government Order  657.16 KB ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಯೋಜನೇತರ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕೃಇ 19 ಕೃವಿಧಾ 2014

01-12-2014  ಕನ್ನಡ Government Order 1.14 MB   ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಯೋಜನಾ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕೃಇ 16 ಕೃವಿಧಾ 2014

01-12-2014  ಕನ್ನಡ Government Order  948.45 KB   ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಯೋಜನೇತರ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕೃಇ 05 ಕೃವಿರಾ 2014

01-12-2014  ಕನ್ನಡ Government Order  774.47 KB   ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ 3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಯೋಜನಾ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕೃಇ 04 ಕೃವಿರಾ 2014

01-12-2014  ಕನ್ನಡ Government Order  679.49 KB   ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ 3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಯೋಜನೇತರ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
        2013    
1

ಕೃಇ 25 ಕೃವಿರಾ 2012

AGD 25 AUR 2012

11-03-2013 ಕನ್ನಡ  Government Order  677.90 KB   ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೇತರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
2

ಕೃಇ 91 ಕೃವಿಬೆ 2012

AGD 26 AUB 2012

19-03-2013 ಕನ್ನಡ  Government Order  699.04 KB   ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೇತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
3

ಕೃಇ 53 ಕೃವಿಧಾ 2012

AGD 53AUD 2012

26-03-2013 ಕನ್ನಡ  Government Order 717.83 KB   ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಯೋಜನೇತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
4

ಕೃಇ 91 ಕೃವಿಬೆ 2012

AGD 91 AUB 2012

28-03-2013 ಕನ್ನಡ  Government Order 745.57 KB   ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೇತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
5

ಕೃಇ 22 ಕೃವಿಬೆ 2013

AGD 22 AUB 2013

17-05-2013 ಕನ್ನಡ  Government Order  548.51 KB ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವಿವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೇತರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
6

ಕೃಇ 16 ಕೃವಿಧಾ 2013

AGD 16AUD 2013

28-05-2013 ಕನ್ನಡ  Government Order  728.33 KB   ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ 1ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಯೋಜನೇತರ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
7

ಕೃಇ 18 ಕೃವಿಧಾ 2013

AGD 18AUD 2013

31-05-2013 ಕನ್ನಡ  Government Order  736.81 KB   ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ 1ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
8

ಕೃಇ 10 ಕೃವಿಶಿ 2013

AGD 10 AUS 2013

04-06-2013 ಕನ್ನಡ  Government Order  734.26 KB   ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವಿವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ 1ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಯೋಜನೆ (ಆಸ್ತಿಗಳ ಸೃಜನೆ) ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
9

ಕೃಇ 16 ಕೃವಿರಾ 2013

AGD 16 AUR 2013

11-06-2013 ಕನ್ನಡ  Government Order  716.90 KB ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ 1ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
10

ಕೃಇ 24 ಕೃವಿಬೆ 2013

AGD 24 AUB 2013

21-06-2013 ಕನ್ನಡ  Government Order  667.01 KB   ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
11

ಕೃಇ 15 ಕೃವಿರಾ 2013

AGD 15 AUR 2013

26-06-2013 ಕನ್ನಡ  Government Order  657.36 KB   ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೇತರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
12 ಕೃತೋಇ 24 2013 07-08-2013 ಕನ್ನಡ  Government Order  768.62 KB   ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಯೋಜನೇತರ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
13 ಕೃಇ 10 ಕೃವಿಶಿ 2013 20-08-2013 ಕನ್ನಡ  Government Order 694.84 KB   ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
14 ಕೃಇ 16 ಕೃವಿಧಾ 2013 26-08-2013 ಕನ್ನಡ  Government Order 868.67 KB   ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನಾ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
15 ಕೃಇ 16 ಕೃವಿರಾ 2013 28-08-2013 ಕನ್ನಡ  Government Order  800.71 KB   ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಯೋಜನೇತರ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
16 ಕೃಇ 15 ಕೃವಿರಾ 2013 30-08-2013 ಕನ್ನಡ  Government Order  779.45 KB   ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನಾ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
17 ಕೃಇ 20 ಕೃವಿಶಿ 2013 30-08-2013 ಕನ್ನಡ  Government Order  785.94 KB ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಯೋಜನೇತರ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
18 ಕೃಇ 18 ಕೃವಿಧಾ 2013 30-08-2013 ಕನ್ನಡ  Government Order  804.75 KB   ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯವ್ಯಯದಂತೆ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
19 ಕೃಇ 22 ಕೃವಿಬೆ 2013 21-09-2013 ಕನ್ನಡ  Government Order 800.27 KB   ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಯೋಜನಾ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
20 ಕೃಇ 16 ಕೃವಿಧಾ 2013 06-11-2013 ಕನ್ನಡ  Government Order  757.04 KB   ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಯೋಜನೇತರ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
21 ಕೃಇ 20 ಕೃವಿಶಿ 2013 14-11-2013 ಕನ್ನಡ  Government Order  794.56 KB ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ 3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಯೋಜನೇತರ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
22 ಕೃತೋಇ 24 ಕೃವಿಬೆ 2013 19-11-2013 ಕನ್ನಡ  Government Order 542.76 KB   ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ 3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಯೋಜನೇತರ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
23 ಕೃಇ 22 ಕೃವಿಬೆ 2013 19-11-2013 ಕನ್ನಡ  Government Order 718.95 KB   ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಯೋಜನೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
24 ಕೃಇ 10 ಕೃವಿಶಿ 2013 19-11-2013  ಕನ್ನಡ Government Order  787.28 KB   ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ 3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಯೋಜನಾ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
25 ಕೃಇ 16 ಕೃವಿರಾ 2013 19-11-2013  ಕನ್ನಡ Government Order 770.27 KB   ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ 3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಯೋಜನಾ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
26 ಕೃಇ 18 ಕೃವಿಧಾ 2013 19-11-2013  ಕನ್ನಡ Government Order 794.89 KB  ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ 3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಯೋಜನಾ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
           2012    
1

AGD 73 AUM 2012

27-03-2012   ಕನ್ನಡ Government Order 730.27 KB   Release of karntaka state government share of 20: towards payment of arrers consequest to impleantation of 2006 revised UGC/ICAR pay sales to agri university.
2

AGD 140 AUM  2012

25-08-2012   ಕನ್ನಡ Government Order  1.13 MB   ಕೃಷಿ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಬೀಜೋತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರದ 61 ಎಕರೆ 35 ಗುಂಟೆ 4 ಆಣೆ ಪ್ರಧೇಶವನ್ನು ಕೃಷಿ ವಿವಿ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
3

AGD 5 AUM 2012

21-06-2012   ಕನ್ನಡ Government Order  1.62 MB   Costitutionof exper committee to suggest a road map for strengthening of farm univdfrsities in Karnataka reg.
               2011    
1

AGD 140 A   2011

22-07-2011   ಕನ್ನಡ Government Order 568.37 KB   ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹನುಮನಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ (ಕೃಷಿ) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
2

AGD 119 A   2011(P-2)

02-08-2011   ಕನ್ನಡ Circular  607.52 KB   ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ದತಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆದ್ಯತೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
3

AGD 119 A   2011

02-08-2011  ಕನ್ನಡ Government Order  593.31 KB   ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ದತಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
4

AGD 120 A   2011

 22-11-2011   ಕನ್ನಡ Government Order  748.10 KB   ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 23-01-2020 03:55 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080